Call Us Today! 1.555.555.555|info@yourdomain.com

Rregullativa e Brendshme e KQZ-së

Rregullore e Brendshme nr. 01/2024 për Pranimin e Nëpunësve civil në KQZ

Rregullore e Brendshme nr. 02/2024 për Pranimin e Personelit të Përkohshëm në KQZ

Rregullore (KQZ) nr. 02/2024 për Pranimin e Personelit të Përkohshëm në KQZ

Rregullore e Brendshme nr. 03/2024 për Procedurat e Vlerësimit të Rezultateve në Punë të Nëpunësve Civil në KQZ

Rregullore e Brendshme nr. 04/2024 për Disiplinën e Zyrtarëve Publik në KQZ

Rregullore e Brendshme nr. 05/2024 për Kodin e Etikës për Zyrtarët Publik në KQZ

Rregullore e Brendshme nr. 06/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në Zyrën për Regjistrim, Certifikim dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politike (ZRCKFSP)

Rregullore e Brendshme nr. 07/2024 për Organizimin e Brendshëm dhe Sistematizimin e Vendeve të Punës në KQZ

Rregullore e Brendshme nr. 08/2024 për Klasifikimin e Vendeve të Punës në KQZ

Rregullore e Brendshme nr. 09/2024 për Transferimin e Nëpunësve Civilë në KQZ

Rregullore e Brendshme nr. 10/2024 për Shtesat dhe Kompensimet në KQZ

Rregullore e Brendshme nr. 11/2024 për Pranimin e Drejtorit të Sekretariatit të KQZ

Rregullore e Punës e KQZ-së

Rregullore Nr. 01/2017 – Organizimi i Brendshëm dhe Sistematizimi i Vendeve të Punës në SKQZ

Rregullore Nr. 02/2017 – Përshkrimi i Detyrave të Punës dhe Klasifikimi i Vendeve të Punës në SKQZ

Rregullore Nr. 03/2017 – Procedurat e Rekrutimit, Emërimit dhe Punës Provuese të Nepunësve në SKQZ

Rregullore Nr. 04/2017 – Avancimi në Karrierë dhe Transferimi i Nëpunësve në SKQZ

Rregullore Nr. 05/2017 – Kodi i Mirësjelljes për Stafin e SKQZ-së

Go to Top