Zyra për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka themeluar Zyrën për Regjistrimin e Partive Politike dhe Certifikim (“Zyra”). Zyra është përgjegjëse për mirëmbajtjen e regjistrit të partive politike, certifikimin e të gjitha subjekteve politike që do të përfshihen në fletëvotim dhe kufizimin e shpenzimeve të fushatave dhe dispozitave për deklarim financiar.  Zyra udhëhiqet nga Drejtori Ekzekutiv i cili i raporton drejtpërdrejt KQZ-së.

I diplomuar në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës ku ka marrë titullin Master i Shekencave Jurdidike në Drejtimin Kushtetues-Administrativ. Ka punuar në Sekretariatin e KQZ-së nga viti 2009 në pozitën Koordinator i Zyrtarëve të Lartë Komunal Zgjedhor, dhe përgjatë viteve 2011 deri në vitin 2013 krahas pozitës zyrtare, ka ushtruar detyren e Menaxherit të Personelit Sekretariatin e KQZ-së. Kurse ne vitin 2017, me vendim transferohet sipas detyrave dhe pergjegjesive zyrtare nga pozita Koordinator i Zyrtarëve të Lartë Komunal Zgjedhor në Drejtor të Departamentit të Koordinimit në Terren. KQZ përmes konkursit publik me datë 09.03.2022 ka marr vendim për emerimin e tij në pozitën Drejtor Ekzekutiv i Zyres për Regjistirimin e Partive Politike dhe Certifikim. Me pervojen mbi dhjetëvjeqare në pozitë udhëheqese përbrenda SKQZ-së, është njohës i mire në menaxhim të personelit dhe hartim të akteve normative.

Kërkesat për regjistrimin e partive politike mund të dorëzohen në Zyrë në çdo kohë, prej të Hënës deri të Premten gjatë orëve të rregullta të punës (08:00 – 16:00).

Kontaktet e ZRPPC-së

  Rr. Migjeni. nr. 21, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës

038 200 81 010

  [email protected]

  [email protected]

 

Shërbimet për Subjektet Politike
Shërbimet për OJQ dhe Medie