Raportet Vjetore Financiare të Audituara

Me 1 mars të çdo viti, KQZ pranon raportet vjetore financiare të subjekteve politike. Këto raporte auditohen nga auditori i pavarur.

*Këto raporte financiare janë të pa audituara dhe mund të pësojnë ndryshime dhe saktësime gjatë procesit të auditimit.

  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 AKR Aleanca Kosova e Re Shkarko
2 AAK Aleanca per Ardhmerine e Kosoves Shkarko
3 IRDK Iniciativa e Re Demokratike e Kosoves Shkarko
4 JGP Jedinstvena Goranska Partija Shkarko
5 KV Koalicioni Vakat Shkarko
6 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Shkarko
7 LVV Levizja Vetevendosje Shkarko
8 LDK Lidhja Demokratike e Kosoves Shkarko
9 PSD Partia Socialdemokrate Shkarko
10 Nisma Nisma Socialdemokrate Shkarko
11 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko
12 PDK Partia Demokratike e Kosoves Shkarko
13 PAI Partia e Ashkalinjeve per Integrim Shkarko
14 PD Partia e Drejtesis Shkarko
15 PREBK Partia Rome e Bashkuar e Kosoves Shkarko
16 PLE Partija Liberale Egjiptiane Shkarko
17 SLS Samostalna Liberalna Stranka Shkarko
18 SRPSKA Lista SRPSKA Lista Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 AKR Aleanca Kosova e Re Shkarko
2 AAK Aleanca per Ardhmerine e Kosoves Shkarko
3 ADK Alternativa Demokratike e Kosoves Shkarko
4 BKK Balli Kombetar i Kosoves Shkarko
5 JGP Jedinstvena Goranska Partija Shkarko
6 KV Koalicioni Vakat Shkarko
7 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Shkarko
8 LB Levizja per Bashkim Shkarko
9 LDK Lidhja Demokratike e Kosoves Shkarko
10 Nisma Nisma Socialdemokrate Shkarko
11 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko
12 PDAK Partia Demokratike e Ashkalive te Kosoves Shkarko
13 PDK Partia Demokratike e Kosoves Shkarko
14 PAI Partia e Ashkalinjeve per Integrim Shkarko
15 PD Partia e Drejtesis Shkarko
16 LVV Partia Levizja Vetevendosje Shkarko
17 PREBK Partia Rome e Bashkuar e Kosoves Shkarko
18 PSHDK Partia Shqiptare Demokristiane e Kosoves Shkarko
19 PLE Partija Liberale Egjiptiane Shkarko
20 SLS Samostalna Liberalna Stranka Shkarko
21 SRPSKA Lista SRPSKA Lista Shkarko
22 RK Republikanët e Kosovës Shkarko
23 IRDK Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës  Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 AKR Aleanca Kosova e Re Shkarko
2 AAK Aleanca per Ardhmerine e Kosoves Shkarko
3   Alternativa Shkarko
4 ADK Alternativa Demokratike e Kosoves Shkarko
5 BKK Balli Kombetar i Kosoves Shkarko
6 JGP Jedinstvena Goranska Partija Shkarko
7 KV Koalicioni Vakat Shkarko
8 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Shkarko
9 LB Levizja per Bashkim Shkarko
10 LDK Lidhja Demokratike e Kosoves Shkarko
11 Nisma Nisma Socialdemokrate Shkarko
12 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko
13 PDAK Partia Demokratike e Ashkalive te Kosoves Shkarko
14 PDK Partia Demokratike e Kosoves Shkarko
15 PAI Partia e Ashkalinjeve per Integrim Shkarko
16 PD Partia e Drejtesis Shkarko
17 LVV Partia Levizja Vetevendosje Shkarko
19 PREBK Partia Rome e Bashkuar e Kosoves Shkarko
20 PSHDK Partia Shqiptare Demokristiane e Kosoves Shkarko
21 PLE Partija Liberale Egjiptiane Shkarko
22 SLS Samostalna Liberalna Stranka Shkarko
23 SRPSKA Lista SRPSKA Lista Shkarko
  Emri i Subjektit Politik Raporti i paaudituar*
1 ALEANCA KOSOVA E RE – AKR Shkarko
2 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS – AAK Shkarko
3 ALTERNATIVA Shkarko
4 ALTERNATIVA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – ADK Shkarko
5 BALLI KOMBËTARË I KOSOVËS – BK Shkarko
6 DEMOKRATSKA STRANKA – DSV Shkarko
7 DEMOKRATSKA STRANKA BOSNJAKA – DSB Shkarko
8 EKO LËVIZJA E GJELBER – ELGJ Shkarko
9 EVROPSKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA – ESDAK Shkarko
10 FJALA Shkarko
11 GRADANSKA INICIJATIVA GORE – GIG Shkarko
12 INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS – IRDK Shkarko
13 JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA – JGP Shkarko
14 KOALICIJA VAKAT Shkarko
15 KOSOVA DEMOKRATIK TURK PARTISI – KDTP Shkarko
16 KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA – KNRP Shkarko
17 LËVIZJA PËR BASHKËVEPRIM – LpB Shkarko
18 LËVIZJA PËR BASHKIM – LB Shkarko
19 LËVIZJA PËR DREJTËSI – LD Shkarko
20 LËVIZJA QYTETARE VATRA – LQV Shkarko
21 LËVIZJA VETËVENDOSJE Shkarko
22 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK Shkarko
23 NAPREDNA SNAGA KOSOVA – NSK Shkarko
24 NISMA SOCIALDEMOKRATE – NISMA Shkarko
25 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA – NDS Shkarko
26 NOVA PARTIJA KOSOVA – NPK Shkarko
27 ORGANIZATA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT – OBKD Shkarko
28 PARTIA BALLISTE – PB Shkarko
29 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS – PDAK Shkarko
30 PARTIA DEMOKRATIKE E DIASPORËS – PDD Shkarko
31 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK Shkarko
32 PARTIA DEMOKRATIKE E UNITETIT – PDU Shkarko
33 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM – PAI Shkarko
34 PARTIA E DREJTËSISË – PD Shkarko
35 PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE – PLE Shkarko
36 PARTIA REPUBLIKANËT E KOSOVËS – REK Shkarko
37 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS – PREBK Shkarko
38 PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS – PSHDK Shkarko
39 PARTIA SOCIALDEMOKRATE – PSD Shkarko
40 PARTIA URA Shkarko
41 PARTIJA KOSOVSKIH SRBA – PKS Shkarko
42 POKRET ZA GORA – PG Shkarko
43 PROGRESIVNA DEMOKRATSKA STRANKA – PDS Shkarko
44 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA – SLS Shkarko
45 SRPSKA LISTA Shkarko
46 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE – SDA Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar Raporti i korrigjuar
1 AAK Aleanca për Ardhmerinë e Kosovës  Shkarko   
2 JGP Jedinstvena Goranska Partija Shkarko  
3 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Shkarko  
4 KNRP Kosovaki Nevi Rmani Partia Shkarko  
5 KZA Koalicioni Za Gora Shkarko Shkarko
6 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Shkarko  
7 LVV Lëvizja Vetëvendosje Shkarko  
8 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko  
9 NISMA Nisma Socialdemokrate Shkarko Shkarko
10 PAI Partia e Ashkalinjëve për Integrim Shkarko  
11 PDAK Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës Shkarko  
12 PDK Partia Demokratike e Kosovës Shkarko  
13 PDS Progresivno Demokratska Stranka Shkarko Shkarko
14 PLE Partija Liberale Egjiptiane Shkarko  
15 PREBK Partia Rome e Bashkuar Shkarko  
16 SLS Samostalna Liberalna Stranka Shkarko Shkarko
17 GISL Gradjanska Iniciativa Srpska Lista  Shkarko  
18 Vakat Koalicioni Vakat Shkarko  
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 AAK Aleanca për Ardhmerinë e Kosovës  Shkarko 
2 KDTP Kosova DemokratikTurk Partisi Shkarko
3 KNRP Kosovaki Nevi Rmani Partia Shkarko
4 KZA Koalicioni Za Gora Shkarko
5 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Shkarko
6 LVV Lëvizja Vetëvendosje Shkarko
7 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko
8 NISMA Nisma Socialdemokrate Shkarko
9 PAI Partia e Ashkalinjëve për Integrim Shkarko
10 PDAK Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës Shkarko
11 PDK Partia Demokratike e Kosovës Shkarko
12 PDS Progresivno Demokratska Stranka Shkarko
13 PLE Partija Liberale Egjiptiane Shkarko
14 Srpska Lista Srpska Lista  Shkarko
15 Vakat Koalicija Vakat Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar Raporti i korrigjuar
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Shkarko Shkarko
2 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Shkarko Shkarko
3 KNRP KOSOVAKI NEVI RMANI PARTIA Shkarko   
4 KZA KOALICIJA ZA GORA Shkarko  
5 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko Shkarko
6 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko   
7 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Shkarko  
8 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Shkarko  
9 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko Shkarko
10 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Shkarko  
11 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko  
12 PLE PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE Shkarko Shkarko
13 SRPSKA  SRPSKA LISTA -GISL Shkarko  
14 VAKAT KOALICIONI VAKAT Shkarko  
15 VV VETËVENDOSJE Shkarko  Shkarko 
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar Raporti i korrigjuar
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Shkarko Shkarko
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Shkarko  
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Shkarko  
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko  
5 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Shkarko  
6 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Shkarko Shkarko
7 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Shkarko  
8 KNRP KOSOVAKI NEVI RMANI PARTIA Shkarko  
9 KZA KOALICIJA ZA GORA Shkarko  
10 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko Shkarko
11 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko  
12 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Shkarko  
13 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Shkarko  
14 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko Shkarko 
15 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Shkarko  
16 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko  
17 PLE PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE Shkarko Shkarko
18 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Shkarko Shkarko
19 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Shkarko  
20 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Shkarko   
21 SRPSKA  SRPSKA LISTA -GISL Shkarko  
22 VAKAT KOALICIONI VAKAT Shkarko  
23 VV VETËVENDOSJE Shkarko Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar Raporti i korrigjuar
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Shkarko Shkarko
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Shkarko  
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Shkarko  
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko  
5 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Shkarko  
6 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Shkarko Shkarko
7 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Shkarko  
8 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko Shkarko
9 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko  
10 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Shkarko  
11 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko Shkarko
12 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Shkarko  
13 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Shkarko Shkarko
14 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Shkarko  
15 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Shkarko  
16 VAKAT KOALICIONI VAKAT Shkarko  
17 VV VETËVENDOSJE Shkarko Shkarko
  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 AKR ALEANCA KOSOVA E RE Shkarko
2 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Shkarko
3 ADK ALTERNATIVA DEMOKRATIKE E KOSOVES Shkarko
4 BK BALLI KOMBËTAR I KOSOVËS Shkarko
5 BD BASHKIMI DEMOKRATIK Shkarko
6 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Shkarko
7 CDS CRNOGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
8 CLS CRNOGORSKA LIBERALNA STRANKA Shkarko
9 DSK DEMOKRACIA SOCIALE E KOSOVËS Shkarko
10 DA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA Shkarko
11 DSB DEMOKRATSKA STRANKA BOŠNJAKA Shkarko
12 DSV DEMOKRATSKA STRANKA VATAN Shkarko
13 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Shkarko
14 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
15   INICIATIVA QYTETARE – LËVIZJA VETVENDOSJE Shkarko
16 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Shkarko
17 VAKAT KOALICIJA VAKAT Shkarko
18 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Shkarko
19 KTB KOSOVA TURK BIRLIGI Shkarko
20 LB LËVIZJA PËR BASHKIM Shkarko
21 LDD LIDHJA DEMOKRATIKE E DARDANISË Shkarko
22 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
23 LEK LIDHJA E EGJIPTIANËVE TË KOSOVËS Shkarko
24 NCPK NARODNA CRNOGORSKA PARTIJA KOSOVA Shkarko
25 NBS NOVA BOŠNJACKA STRANKA Shkarko
26 ND NOVA DEMOKRATIJA Shkarko
27 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
28 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Shkarko
29 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
30 PDKI PARTIA DEMOKRISTIANE PËR INTEGRIM Shkarko
31 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Shkarko
32 PD PARTIA E DREJTËSISË Shkarko
33 PPI PARTIA E PENSIONISTËVE DHE INVALIDEVE Shkarko
34 PPK PARTIA  E PENSIONISTËVE TË KOSOVËS Shkarko
35 PGJK PARTIA E TË GJELBËRVE TË KOSOVËS Shkarko
36 PEK PARTIA EKOLOGJIKE E KOSOVËS Shkarko
37 PLK PARTIA LIBERALE E KOSOVËS Shkarko
38 PNDSH PARTIA NACIONALE DEMOKRATIKE SHQIPTARE Shkarko
39 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Shkarko
40 PSHDK PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS Shkarko
41 PSD PARTIA SOCIALDEMOKRATE Shkarko
42 PSK PARTIA SOCIALISTE E KOSOVËS Shkarko
43 PDI PARTIJA DEMOKRATSKE INTEGRACIJE Shkarko
44 SDS SAMOSTALNA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
45 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Shkarko
46 SNSD SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA Shkarko
47 SDSG SOCIJALNA DEMOKRATSKA STRANKA GORE Shkarko
48 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Shkarko
49 SNS SRPSKA NARODNA STRANKA Shkarko
50 SSDS SRPSKA SOCIJAL DEMOKRASTKA STRANKA Shkarko
51 SKMS SRPSKA KOSOVSKO METOHIJSKA STRANKA Shkarko
52 SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE Shkarko
53 SDP STRANKA DEMOKRATSKIH PROMJENA Shkarko
54 USB UJEDINJENA STRANKA BOŠNJAKA Shkarko

Raporti vjetor financiar i përgjithshëm i auditimit 2012

  Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 AKR ALEANCA KOSOVA E RE Shkarko
2 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Shkarko
3 ADK ALTERNATIVA DEMOKRATIKE E KOSOVES Shkarko
4 BK BALLI KOMBËTAR I KOSOVËS Shkarko
5 BD BASHKIMI DEMOKRATIK Shkarko
6 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Shkarko
7 CDS CRNOGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
8 CLS CRNOGORSKA LIBERALNA STRANKA Shkarko
9 DA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA Shkarko
10 DSB DEMOKRATSKA STRANKA BOŠNJAKA Shkarko
11 DSV DEMOKRATSKA STRANKA VATAN Shkarko
12 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Shkarko
13 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
14   INICIATIVA QYTETARE – LËVIZJA VETVENDOSJE Shkarko
15 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Shkarko
16 VAKAT KOALICIJA VAKAT Shkarko
17 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Shkarko
18 KTB KOSOVA TURK BIRLIGI Shkarko
19 LB LËVIZJA PËR BASHKIM Shkarko
20 LDD LIDHJA DEMOKRATIKE E DARDANISË Shkarko
21 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
22 LEK LIDHJA E EGJIPTIANËVE TË KOSOVËS Shkarko
23 NCPK NARODNA CRNOGORSKA PARTIJA KOSOVA Shkarko
24 NBS NOVA BOŠNJACKA STRANKA Shkarko
25 ND NOVA DEMOKRATIJA Shkarko
26 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
27 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Shkarko
28 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Shkarko
29 PDKI PARTIA DEMOKRISTIANE PËR INTEGRIM Shkarko
30 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Shkarko
31 PD PARTIA E DREJTËSISË Shkarko
32 PPI PARTIA E PENSIONISTËVE DHE INVALIDEVE Shkarko
33 PPK PARTIA  E PENSIONISTËVE TË KOSOVËS Shkarko
34 PGJK PARTIA E TË GJELBËRVE TË KOSOVËS Shkarko
35 PEK PARTIA EKOLOGJIKE E KOSOVËS Shkarko
36 PLK PARTIA LIBERALE E KOSOVËS Shkarko
37 PNDSH PARTIA NACIONALE DEMOKRATIKE SHQIPTARE Shkarko
38 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Shkarko
39 PSHDK PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS Shkarko
40 PSD PARTIA SOCIALDEMOKRATE Shkarko
41 PSK PARTIA SOCIALISTE E KOSOVËS Shkarko
42 PDI PARTIJA DEMOKRATSKE INTEGRACIJE Shkarko
43 SDS SAMOSTALNA DEMOKRATSKA STRANKA Shkarko
44 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Shkarko
45 SNSD SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA Shkarko
46 SDSG SOCIJALNA DEMOKRATSKA STRANKA GORE Shkarko
47 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Shkarko
48 SNS SRPSKA NARODNA STRANKA Shkarko
49 SSDS SRPSKA SOCIJAL DEMOKRASTKA STRANKA Shkarko
50 SKMS SRPSKA KOSOVSKO METOHIJSKA STRANKA Shkarko
51 SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE Shkarko
52 SDP STRANKA DEMOKRATSKIH PROMJENA Shkarko
53 USB UJEDINJENA STRANKA BOŠNJAKA Shkarko

Raporti vjetor financiar i përgjithshëm i auditimit 2011

Raporti vjetor financiar i përgjithshëm i auditimit 2010

Raporti vjetor financiar i përgjithshëm i auditimit 2009