Raportet Vjetore Financiare të Audituara

Me 1 mars të çdo viti, KQZ pranon raportet vjetore financiare të subjekteve politike. Këto raporte auditohen nga auditori i pavarur.

*Këto raporte financiare janë të pa audituara dhe mund të pësojnë ndryshime dhe saktësime gjatë procesit të auditimit.

Nr Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti
1 AAK Aleanca per Ardhmerine e Kosovës Shkarko
2 AKR Aleanca Kosova e Re Shkarko
3 ALTERNATIVA Alternativa Shkarko
4 BKK Balli Kombetar i Kosovës Shkarko
5 BSK Bosnjacka Stranka Kosova Shkarko
6 ELGJ Eko Levizja e Gjelber Shkarko
7 FeD Forca e Diasporës Shkarko
8 FJALA Fjala Shkarko
9 GIG Gradanska Iniciativa Gore Shkarko
10 IB Iniciativa Balli Shkarko
11 IRDK Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës Shkarko
12 JGP Jedinstvena Goranska Partija Shkarko
13 KATP Kosova Adalet Turk Partisi Shkarko
14 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Shkarko
15 KNRP Kosovaki Nevi Romani Partia Shkarko
16 KV Koalicioni Vakat Shkarko
17 LB Levizja per Bashkim Shkarko
18 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Shkarko
19 LPB Levizja per Bashkveprim Shkarko
20 LQV Lëvizja Qytetare “Vatra” Shkarko
21 LVV Levizja Vetevendosje Shkarko
22 NASA Nasa Inicijativa Shkarko
23 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko
24 Nisma Nisma Socialdemokrate Shkarko
25 OBKD Organizata Balli Kombëtar Demokrat Shkarko
26 PAI Partia e Ashkalinjeve per Integrim Shkarko
27 PB Partia Balliste Shkarko
28 PD Partia e Drejtesis Shkarko
29 PDAK Partia Demokratike e Ashkalive te Kosovës Shkarko
30 PDD Partia Demokratike e Diasporës Shkarko
31 PDK Partia Demokratike e Kosovës Shkarko
32 PDS Progresivna Demokratka Stranka Shkarko
33 PDU Partia Demokratike e Unitetit Shkarko
34 PG Pokret za Gora Shkarko
35 PKS Partija Kosovskih Srba Shkarko
36 PLE Partija Liberale Egjiptiane Shkarko
37 PREBK Partia Rome e Bashkuar e Kosovës Shkarko
38 PRN Partia Republikane per Ndryshime Shkarko
39 PSD Partia Socialdemokrate Shkarko
40 PSHDK Partia Shqiptare Demokristiane e Kosovës Shkarko
41 REK Partia Republikanët e Kosovës Shkarko
42 SDA Stranka Demokatske Akcije Shkarko
43 SDU Social Demokratska Unija Shkarko
44 SRPSKALista SRPSKA Lista Shkarko
45 URA Partia URA Shkarko
46  USB Ujedinjena Stranka Bošnjaka Shkarko
47 YTHP  Yenilikçi Türk Hareket Partisi Shkarko
48 ZUPSKA Pokret za Zupu i Dijasporu Shkarko
Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 AKR Aleanca Kosova e Re Shkarko
2 AAK Aleanca per Ardhmerine e Kosoves Shkarko
3 IRDK Iniciativa e Re Demokratike e Kosoves Shkarko
4 JGP Jedinstvena Goranska Partija Shkarko
5 KV Koalicioni Vakat Shkarko
6 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Shkarko
7 LVV Levizja Vetevendosje Shkarko
8 LDK Lidhja Demokratike e Kosoves Shkarko
9 PSD Partia Socialdemokrate Shkarko
10 Nisma Nisma Socialdemokrate Shkarko
11 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko
12 PDK Partia Demokratike e Kosoves Shkarko
13 PAI Partia e Ashkalinjeve per Integrim Shkarko
14 PD Partia e Drejtesis Shkarko
15 PREBK Partia Rome e Bashkuar e Kosoves Shkarko
16 PLE Partija Liberale Egjiptiane Shkarko
17 SLS Samostalna Liberalna Stranka Shkarko
18 SRPSKA Lista SRPSKA Lista Shkarko
Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 AKR Aleanca Kosova e Re Shkarko
2 AAK Aleanca per Ardhmerine e Kosoves Shkarko
3 ADK Alternativa Demokratike e Kosoves Shkarko
4 BKK Balli Kombetar i Kosoves Shkarko
5 JGP Jedinstvena Goranska Partija Shkarko
6 KV Koalicioni Vakat Shkarko
7 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Shkarko
8 LB Levizja per Bashkim Shkarko
9 LDK Lidhja Demokratike e Kosoves Shkarko
10 Nisma Nisma Socialdemokrate Shkarko
11 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko
12 PDAK Partia Demokratike e Ashkalive te Kosoves Shkarko
13 PDK Partia Demokratike e Kosoves Shkarko
14 PAI Partia e Ashkalinjeve per Integrim Shkarko
15 PD Partia e Drejtesis Shkarko
16 LVV Partia Levizja Vetevendosje Shkarko
17 PREBK Partia Rome e Bashkuar e Kosoves Shkarko
18 PSHDK Partia Shqiptare Demokristiane e Kosoves Shkarko
19 PLE Partija Liberale Egjiptiane Shkarko
20 SLS Samostalna Liberalna Stranka Shkarko
21 SRPSKA Lista SRPSKA Lista Shkarko
22 RK Republikanët e Kosovës Shkarko
23 IRDK Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës Shkarko
Akronimi Emri i Subjektit Politik Raporti i audituar
1 AKR Aleanca Kosova e Re Shkarko
2 AAK Aleanca per Ardhmerine e Kosoves Shkarko
3 Alternativa Shkarko
4 ADK Alternativa Demokratike e Kosoves Shkarko
5 BKK Balli Kombetar i Kosoves Shkarko
6 JGP Jedinstvena Goranska Partija Shkarko
7 KV Koalicioni Vakat Shkarko
8 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Shkarko
9 LB Levizja per Bashkim Shkarko
10 LDK Lidhja Demokratike e Kosoves Shkarko
11 Nisma Nisma Socialdemokrate Shkarko
12 NDS Nova Demokratska Stranka Shkarko
13 PDAK Partia Demokratike e Ashkalive te Kosoves Shkarko
14 PDK Partia Demokratike e Kosoves Shkarko
15 PAI Partia e Ashkalinjeve per Integrim Shkarko
16 PD Partia e Drejtesis Shkarko
17 LVV Partia Levizja Vetevendosje Shkarko
19 PREBK Partia Rome e Bashkuar e Kosoves Shkarko
20 PSHDK Partia Shqiptare Demokristiane e Kosoves Shkarko
21 PLE Partija Liberale Egjiptiane Shkarko
22 SLS Samostalna Liberalna Stranka Shkarko
23 SRPSKA Lista SRPSKA Lista Shkarko
  Emri i Subjektit Politik Raporti i paaudituar*
1 ALEANCA KOSOVA E RE – AKR Shkarko
2 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS – AAK Shkarko
3 ALTERNATIVA Shkarko
4 ALTERNATIVA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – ADK Shkarko
5 BALLI KOMBËTARË I KOSOVËS – BK Shkarko
6 DEMOKRATSKA STRANKA – DSV Shkarko
7 DEMOKRATSKA STRANKA BOSNJAKA – DSB Shkarko
8 EKO LËVIZJA E GJELBER – ELGJ Shkarko
9 EVROPSKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA – ESDAK Shkarko
10 FJALA Shkarko
11 GRADANSKA INICIJATIVA GORE – GIG Shkarko
12 INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS – IRDK Shkarko
13 JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA – JGP Shkarko
14 KOALICIJA VAKAT Shkarko
15 KOSOVA DEMOKRATIK TURK PARTISI – KDTP Shkarko
16 KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA – KNRP Shkarko
17 LËVIZJA PËR BASHKËVEPRIM – LpB Shkarko
18 LËVIZJA PËR BASHKIM – LB Shkarko
19 LËVIZJA PËR DREJTËSI – LD Shkarko
20 LËVIZJA QYTETARE VATRA – LQV Shkarko
21 LËVIZJA VETËVENDOSJE Shkarko
22 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK Shkarko
23 NAPREDNA SNAGA KOSOVA – NSK Shkarko
24 NISMA SOCIALDEMOKRATE – NISMA Shkarko
25 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA – NDS Shkarko
26 NOVA PARTIJA KOSOVA – NPK Shkarko
27 ORGANIZATA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT – OBKD Shkarko
28 PARTIA BALLISTE – PB Shkarko
29 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS – PDAK Shkarko
30 PARTIA DEMOKRATIKE E DIASPORËS – PDD Shkarko
31 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK Shkarko
32 PARTIA DEMOKRATIKE E UNITETIT – PDU Shkarko
33 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM – PAI Shkarko
34 PARTIA E DREJTËSISË – PD Shkarko
35 PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE – PLE Shkarko
36 PARTIA REPUBLIKANËT E KOSOVËS – REK Shkarko
37 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS – PREBK Shkarko
38 PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS – PSHDK Shkarko
39 PARTIA SOCIALDEMOKRATE – PSD Shkarko
40 PARTIA URA Shkarko
41 PARTIJA KOSOVSKIH SRBA – PKS Shkarko
42 POKRET ZA GORA – PG Shkarko
43 PROGRESIVNA DEMOKRATSKA STRANKA – PDS Shkarko
44 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA – SLS Shkarko
45 SRPSKA LISTA Shkarko
46 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE – SDA Shkarko

Raporti vjetor financiar i përgjithshëm i auditimit 2009