Shërbimet për subjektet politike

Regjistrimi i Partive Politike

Më shumë

Vendimet e Regjistrimit dhe Statutet e Partive Politike

Më shumë

Akreditimi i Vëzhguesve të Subjekteve Politike

Më shumë

Raportet Financiare Tremujore

Më shumë

Obligimet e Partive Politike

Më shumë

Çertifikimi i Subjekteve Politike

Më shumë

Raportet Vjetore Financiare të Audituara

Më shumë

Raportet Financiare të Fushatave Zgjedhore

Më shumë