Informimi dhe Edukimi për Zgjedhje

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në vazhdimësi punon drejt informimit dhe edukimit të votuesve dhe akterëve të tjerë të zgjedhjeve, përmes fushatave informuese apo aktiviteteve direkte me qytetarë të Kosovës. Informimi publik bëhet përmes mjeteve të ndryshme të informimit si televizionet, radiot, gazetat, portalet e lajmeve, rrjetet sociale, uebfaqjes së KQZ-së, posterët, fletushkat, billbordat, ekipet mobile të informimit, dhe të tjera

Strategjia e Informimit Publik

Ndërrimi i Qendrës së Votimit

Më shumë

Votimi me Nevoja të Veçanta

Më shumë

Regjistrimi për Votim Përmes Postës

Më shumë

Fushata Motivuese

Më shumë

Kundërshtimi dhe Konfirmimi i Listës Votuese

Më shumë

Si të Plotësohet Fletëvotimi?

Më shumë

Plotësimi dhe Dorëzimi i Fletëvotimeve Përmes Postës

Më shumë

Aktivitetet Direkte me Votues

Më shumë