Kushtetuta dhe Ligjet

Ligji nr. 08/L-228 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës

Kushtetuta e Republikës së Kosovës

Ligji Nr. 03 L-072 për Zgjedhjet Lokale në Republikën e Kosovës

Ligji Nr. 03 L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës

Ligji nr. 03 L-174 për Financimin e Subjekteve Politike

Ligji Nr. 03 L-256 për Ndryshimin dhe Plotesimin e Ligjit Nr. 03 L-073 për Zgjedhjet e Përgjithshme në Republikën e Kosovës

Ligji nr. 04 L-058 për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03 L-174 për Financimin e Subjekteve Politike

Ligji Nr. 04 L-212 për Plotësimin dhe Ndryshimin e Ligjit Nr. 03 L-174 për Financimin e Subjekteve Politike, të Ndryshuar dhe Plotësuar me Ligjin Nr. 04 L-058