Zgjedhjet për Kuvende Komunale

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Ndarja e ulëseve në Kuvend (Subjektet dhe kandidatët e zgjedhur)

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

Rezultatet e të gjithë kandidatëve (renditja si në fletëvotim)

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

Rezultatet e kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e subjekteve sipas qendrave të votimit

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

Rezultatet e kandidatëve sipas vendvotimeve

Rezultatet e kandidatëve sipas qendrave të votimit

Rezultatet e votave me kusht të subjekteve politike

Rezultatet e votave me kusht të kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike sipas dengjeve

Rezultatet e votave me postë të kandidatëve sipas komunave

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave             

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë

STATISTIKAT

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë

Statistikat e votave me postë sipas komunave

REZULTATET

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

Kandidatët e zgjedhur sipas subjekteve

Rezultatet e kandidatëve sipas subjekteve të renditur sipas numrit të votave

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

Rezultatet e kandidatëve sipas vendvotimeve

Rezultatet e votave me kusht të subjekteve politike

Rezultatet e votave me kusht të kandidatëve

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike

Rezultatet e votave me postë të kandidatëve

Raporti i kandidateve që kanë fituar mandate pas rinumrimit me vendim të PZAP

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

Rezultatet e kandidatëve të zgjedhur sipas subjekteve të renditur sipas numrit të votave

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

Rezultatet e të gjithë kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e të gjithë kandidatëve sipas vendvotimeve

Rezultatet e votave me kusht dhe me postë të subjekteve politike

Vendvotimet e përjashtuara nga rezultatet

STATISTIKAT

Statistikat sipas komunave

REZULTATET

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

STATISTIKAT

Statistikat sipas komunave

REZULTATET

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

Kandidatët e zgjedhur sipas subjekteve