Rregullat Zgjedhore

Rregulla Zgjedhore Nr. 01/2020 – Për Fletëvotimet dhe Broshurat

Rregulla Nr. 01/2013 – Regjistrimi dhe Veprimi i Partive Politike

Rregulla Zgjedhore Nr. 02/2013 – Krijimi, Konfirmimi dhe Kundërshtimi i Listës së Votuesve

Rregulla Zgjedhore Nr. 03/2013 – Votimi Jashtë Kosovës

Rregulla Zgjedhore Nr. 04/2013 – Votimi i personave me nevoja dhe rrethana të veçanta

Rregulla Zgjedhore Nr. 05/2013 – Kutitë Postare dhe Komunikimi Elektronik me Subjektet Politike

Rregulla Zgjedhore Nr. 06/2013 – Qendra e Numërimit dhe e Rezultateve

Rregulla Zgjedhore Nr. 07/2013 – Vëzhguesit e Zgjedhjeve

Rregulla Zgjedhore Nr. 08/2013 – Certifikimi i Subjekteve Politike dhe i Kandidatëve të Tyre

Rregulla Zgjedhore Nr. 09/2013 – Votimi, Numërimi në Vendvotim dhe Menaxhimi i Qendrës së Votimit

Rregulla Zgjedhore Nr. 10/2013 – Raundi i Dytë i Zgjedhjeve për Kryetarë të Komunave

Rregulla Zgjedhore Nr. 11/2013 – Kodi i Mirësjelljes për Subjektet Politike, Mbështetësit e Tyre dhe Kandidatët

Rregulla Zgjedhore Nr. 12/2013 – Kufizimi i Shpenzimeve të Fushatës dhe Deklarimi Financiar

Rregulla Zgjedhore Nr. 13/2013 – Fushata e Zgjedhjeve dhe Njoftimi për Ngjarjet Politike

Rregulla Nr. 14/2015 – Financimi i Subjekteve Politike dhe Sanksionet

Rregulla Zgjedhore Nr. 15/2013 – Zgjedhjet e Jashtëzakonshme dhe Zgjedhjet e Parakohshme

Rregulla Zgjedhore Nr. 16/2013 – Themelimi i Qendrave të Votimit

Rregulla Zgjedhore Nr. 17/2013 – Periudha e Shërbimit të Votuesve për Ndërrimin e Qendrës së Votimit

Rregulla Nr. 18/2016 – Emërimi, Përbërja dhe Funksionimi i Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve

Rregulla Nr. 19/2016 – Këshillat e Vendvotimeve

Rregulla Nr. 20/2019 – Ndryshim Plotësim të Rregulles së KQZ numër 13-2013

Udhëzues për Menaxherët dhe Stafin e Qendrave të Votimit