main-bg

Vendimet e KQZ-së

 • 01-06-2017 10:14

  Vendim për Per Plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në lstog.

  Shkarko
 • 30-05-2017 14:22

  Vendim për Përmbaitjen, Dizajnin e Broshurave te Subiekteve Politike dhe Kandidateve per Zgjedhjet e Parakohshme per Kuvendin e Kosoves 2017

  Shkarko
 • 30-05-2017 14:20

  Vendim për Dizajnin, Përmbaitjen dhe Formatin e Fletëvotimit per Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017

  Shkarko
 • 30-05-2017 14:16

  Vendim për Miratimin e Memorandumit të Mirëkuptimit mes KQZ dhe MASHT

  Shkarko
 • 30-05-2017 14:15

  Vendim për Miratimin e Udhëzimit për Anëtarët e Këshillave të Vendvotimit

  Shkarko
 • 30-05-2017 14:09

  Vendim për miratimin e Udhëzimit për Menaxherët e Qendrave të Votimit

  Shkarko
 • 29-05-2017 09:08

  Udhëzim për Komisionet Komunale të Zgjedhjeve dhe Këshillat e Vendvotimeve për Identifikimin e Votueseve në Vendvotim për Zgjedhjet e Parakohshme për Kuvendin e Kosovës

  Shkarko
 • 26-05-2017 08:34

  Vendim për Ndryshimin e Vendimit to KQZ-së Nr. 436/2017 për Caktimin e Afateve Zgjedhore sipas Rregullës nr 15/2013 për Zgjedhjet e Jashtëzakonshme dhe të Parakohshme

  Shkarko
 • 24-05-2017 10:33

  Vendim për zëvendesimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Viti

  Shkarko
 • 24-05-2017 10:33

  Vendim për zëvendesimin dhe plotësimin e Komisionit Komunal të Zgjedhjeve (KKZ) në Rahovec

  Shkarko