main-bg

Kontakti

   
Adresa: E-mail:
Rr. Migjeni .nr 21, 10000 Prishtinë, Republika e Kosovës infokqz@kqz-ks.org 
Telefoni Web
+381 /0/ 38 211 337 www.kqz-ks.org