ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PËR KUVENDIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2017

Data e zgjedhjeve: 11 qershor 2017
Numri i votuesve të regjistruar: 1,888,059
Pjesëmarrja në zgjedhje: 779,729 votues (41.3%)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave             

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht 

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë 

Statistikat e votave me postë sipas komunave 

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

Rezultatet e të gjithë kandidatëve

Rezultatet e kandidatëve sipas subjekteve të renditur sipas numrit të votave

Rezultatet e kandidatëve të zgjedhur sipas numrit të votave

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

Rezultatet e kandidatëve sipas vendvotimeve

Rezultatet e votave me kusht të subjekteve politike dhe kandidatëve 

Rezultatet e votave me kusht të subjekteve politike dhe kandidatëve, sipas komunave

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike dhe kandidatëve

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike dhe kandidatëve, sipas komunave

VIDEOSPOTET
Ndërrimi i qendrës së votimit
Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Si plotësohet dhe dorëzohet fletëvotimi përmes postës
Motivues i përgjithshëm
Motivues për të rinj
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve
Si plotësohet fletëvotimi
Hapat në vendvotim
Rruga e fletëvotimit
FLETUSHKA DHE BILLBORDA
Fletushkë – Si plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Hapat në vendvotim
Billbord – Motivues i përgjithshëm

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2017

Lista e Kandidatëve për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2017

Lista e qendrave të votimit për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2017 

Organizatat/Subjektet që janë Akredituar për të Vëzhguar Procesin Zgjedhor

Raporti Përfundimtar i Misionit për Vëzhgimin e Zgjedhjeve të Bashkimit Europian

Demokracia në Veprim – Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve të Parakohshme për Kuvendin e Kosovës 2017