Zgjedhjet për Kuvend Komunal të Parteshit 2010

Data e zgjedhjeve: 20 qershor 2010
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 1
Numri i votuesve të regjistruar: 3,508
Pjesëmarrja në zgjedhje: 1,981 votues (56.47%)