ZGJEDHJET E PARAKOHSHME PËR KUVENDIN E REPUBLIKËS SË KOSOVËS 2019

Data e zgjedhjeve: 06 Tetor 2019
Numri i votuesve të regjistruar: 1,961,213
Pjesëmarrja në zgjedhje: 826,916 votues (44.56%)

REZULTATET

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Ndarja e ulëseve në Kuvend (Subjektet dhe kandidatët e zgjedhur)

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

Rezultatet e të gjithë kandidatëve (renditja si në fletëvotim)

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

Rezultatet e kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e subjekteve sipas qendrave të votimit

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

Rezultatet e kandidatëve sipas vendvotimeve

Rezultatet e kandidatëve sipas qendrave të votimit

Rezultatet e votave me kusht të subjekteve politike

Rezultatet e votave me kusht të kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike sipas dengjeve

Rezultatet e votave me postë të kandidatëve sipas komunave

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave             

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht 

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë 

VIDEOSPOTET
Mesazhi i Kryetares së KQZ -së për Zgjedhjet e Parakohshme 2019
Mesazhi i kryetares së KQZ së Valdete Daka për qytetarët
Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Si të plotësohet fletëvotimi
Periudha e votimit përmes postës
Motivues
GIF
Votimi personave me nevoja te vecanta
Si të plotësohet fletëvotimi
Votimi permes postes
Motivuese
POSTERË, FLETUSHKË, GAZETË DHE BILLBORDË
Poster – Regjistrimi i personave me nevoja të veçanta për votim përmes ekipeve mobile
Poster – Si të plotësohet fletëvotimi
Gazetë – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Si të plotësohet fletvotimi
Billbord – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi – Votimi përmes postës

Fletëvotimi për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2019

Broshura për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2019

Lista e qendrave të votimit për Zgjedhjet për Kuvend të Kosovës 2019