Revidirani Godišnji Finansijski Izveštaji

CIK dobija godišnje finansijske izveštaje političkih subjekata 1. Marta svake godine. Nezavisni revizor vrši reviziju ovih izveštaja.

*Ovi finansijski izveštaji nisu revidirani i mogu biti izloženi promenama i prilagođavanjima tokom procesa revizije.

Br. Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj
1 AKR ALEANCA KOSOVA E RE Preuzmi
2 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi
3 ALTERNATIVA Preuzmi
4 BKK BALLI KOMBËTAR I KOSOVËS Preuzmi
5 BNA BASHKIMI PËR NDRYSHIM ANAMORAVA Preuzmi
6 BS-K BOŠNJAČKA STRANKA KOSOVA Preuzmi
7 DSB DEMOKRATSKA STRANKA BOŠNJAKA Preuzmi
8 DSV DEMOKRATSKA STRANKA VATAN Preuzmi
9 ELGJ EKO LËVIZJA E GJELBËR Preuzmi
10 FJALA Preuzmi
11 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Preuzmi
12 GUXO GUXO Preuzmi
13 IB INICIATIVA BALLI Preuzmi
14 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
15 JGP JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA Preuzmi
16 KATP KOSOVA ADALET TÜRK PARTİSİ Preuzmi
17 KDTP KOSOVA DEMOKRATİK TÜRK PARTİSİ Preuzmi
18 KNRP KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA Preuzmi
19 FeD LËVIZJA FORCA E DIASPORËS Preuzmi
20 LpB LËVIZJA PËR BASHKËVEPRIM Preuzmi
21 LB LËVIZJA PËR BASHKIM Preuzmi
22 LPRK LËVIZJA PËRPARIMTARE E ROMËVE TË KOSOVËS Preuzmi
23 LQV LËVIZJA QYTETARE VATRA Preuzmi
24 LVV LËVIZJA VETËVENDOSJE! Preuzmi
25 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
26 NAŠA NAŠA INICIJATIVA Preuzmi
27 NISMA NISMA SOCIALDEMOKRATE Preuzmi
28 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
29 OBKD ORGANIZATA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT Preuzmi
30 PB PARTIA BALLISTE Preuzmi
31 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS Preuzmi
32 PDD PARTIA DEMOKRATIKE E DIASPORËS Preuzmi
33 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
34 PDU PARTIA DEMOKRATIKE E UNITETIT Preuzmi
35 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi
36 PD PARTIA E DREJTËSISË Preuzmi
37 PLE PARTIA LIBERALE  EGJIPTIANE Preuzmi
38 PRN PARTIA REPUBLIKANE PËR NDRYSHIME Preuzmi
39 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Preuzmi
40 PSHDK PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS Preuzmi
41 PSD PARTIA SOCIALDEMOKRATE Preuzmi
42 URA PARTIA URA Preuzmi
43 PKS PARTIJA KOSOVSKIH SRBA Preuzmi
44 PG POKRET ZA GORA Preuzmi
45 PDS PROGRESIVNA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
46 REK REPUBLIKANËT E KOSOVËS Preuzmi
47 RI ROMANI INICIYATIVA Preuzmi
48 SDU SOCIJALDEMOKRATSKA UNIJA Preuzmi
49 SRPSKA LISTA Preuzmi
50 SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE Preuzmi
51 YTHP YENİLIKÇİ TÜRK HAREKET PARTİSİ Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 AKR Aleanca Kosova e Re Preuzmi
2 AAK Aleanca per Ardhmerine e Kosoves Preuzmi
3 IRDK Iniciativa e Re Demokratike e Kosoves Preuzmi
4 JGP Jedinstvena Goranska Partija Preuzmi
5 KV Koalicioni Vakat Preuzmi
6 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Preuzmi
7 LVV Levizja Vetevendosje Preuzmi
8 LDK Lidhja Demokratike e Kosoves Preuzmi
9 PSD Partia Socialdemokrate Preuzmi
10 Nisma Nisma Socialdemokrate Preuzmi
11 NDS Nova Demokratska Stranka Preuzmi
12 PDK Partia Demokratike e Kosoves Preuzmi
13 PAI Partia e Ashkalinjeve per Integrim Preuzmi
14 PD Partia e Drejtesis Preuzmi
15 PREBK Partia Rome e Bashkuar e Kosoves Preuzmi
16 PLE Partija Liberale Egjiptiane Preuzmi
17 SLS Samostalna Liberalna Stranka Preuzmi
18 SRPSKA Lista SRPSKA Lista Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 AKR Aleanca Kosova e Re Preuzmi
2 AAK Aleanca per Ardhmerine e Kosoves Preuzmi
3 ADK Alternativa Preuzmi
4 IRDK Iniciativa e Re Demokratike e Kosovës Preuzmi
5 BKK Balli Kombetar i Kosoves Preuzmi
6 JGP Jedinstvena Goranska Partija Preuzmi
7 KV Koalicioni Vakat Preuzmi
8 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Preuzmi
9 LB Levizja per Bashkim Preuzmi
10 LDK Lidhja Demokratike e Kosoves Preuzmi
11 Nisma Nisma Socialdemokrate Preuzmi
12 NDS Nova Demokratska Stranka Preuzmi
13 PDAK Partia Demokratike e Ashkalive te Kosoves Preuzmi
14 PAI Partia e Ashkalinjeve per Integrim Preuzmi
15 PD Partia e Drejtesis Preuzmi
16 LVV Partia Levizja Vetevendosje Preuzmi
17 PREBK Partia Rome e Bashkuar e Kosoves Preuzmi
18 PSHDK Partia Shqiptare Demokristiane e Kosoves Preuzmi
19 PLE Partija Liberale Egjiptiane Preuzmi
20 SLS Samostalna Liberalna Stranka Preuzmi
21 SRPSKA Lista SRPSKA Lista Preuzmi
22 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi
23 RK Republikanët e Kosovës Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 AKR Aleanca Kosova e Re Preuzmi
2 AAK Aleanca per Ardhmerine e Kosoves Preuzmi
3 Alternativa Preuzmi
4 ADK Alternativa Demokratike e Kosoves Preuzmi
5 BKK Balli Kombetar i Kosoves Preuzmi
6 JGP Jedinstvena Goranska Partija Preuzmi
7 KV Koalicioni Vakat Preuzmi
8 KDTP Kosova Demokratik Turk Partisi Preuzmi
9 LB Levizja per Bashkim Preuzmi
10 LDK Lidhja Demokratike e Kosoves Preuzmi
11 Nisma Nisma Socialdemokrate Preuzmi
12 NDS Nova Demokratska Stranka Preuzmi
13 PDAK Partia Demokratike e Ashkalive te Kosoves Preuzmi
14 PAI Partia e Ashkalinjeve per Integrim Preuzmi
15 PD Partia e Drejtesis Preuzmi
16 LVV Partia Levizja Vetevendosje Preuzmi
17 PREBK Partia Rome e Bashkuar e Kosoves Preuzmi
18 PSHDK Partia Shqiptare Demokristiane e Kosoves Preuzmi
19 PLE Partija Liberale Egjiptiane Preuzmi
20 SLS Samostalna Liberalna Stranka Preuzmi
21 SRPSKA Lista SRPSKA Lista Preuzmi
  Ime Političkog Subjekta Ne-revidirani izveštaji*
1 ALEANCA KOSOVA E RE – AKR Preuzmi
2 ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS – AAK Preuzmi
3 ALTERNATIVA Preuzmi
4 ALTERNATIVA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – ADK Preuzmi
5 BALLI KOMBËTARË I KOSOVËS – BK Preuzmi
6 DEMOKRATSKA STRANKA – DSV Preuzmi
7 DEMOKRATSKA STRANKA BOSNJAKA – DSB Preuzmi
8 EKO LËVIZJA E GJELBER – ELGJ Preuzmi
9 EVROPSKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA – ESDAK Preuzmi
10 FJALA Preuzmi
11 GRADANSKA INICIJATIVA GORE – GIG Preuzmi
12 INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS – IRDK Preuzmi
13 JEDINSTVENA GORANSKA PARTIJA – JGP Preuzmi
14 KOALICIJA VAKAT Preuzmi
15 KOSOVA DEMOKRATIK TURK PARTISI – KDTP Preuzmi
16 KOSOVAKI NEVI ROMANI PARTIA – KNRP Preuzmi
17 LËVIZJA PËR BASHKËVEPRIM – LpB Preuzmi
18 LËVIZJA PËR BASHKIM – LB Preuzmi
19 LËVIZJA PËR DREJTËSI – LD Preuzmi
20 LËVIZJA QYTETARE VATRA – LQV Preuzmi
21 LËVIZJA VETËVENDOSJE Preuzmi
22 LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – LDK Preuzmi
23 NAPREDNA SNAGA KOSOVA – NSK Preuzmi
24 NISMA SOCIALDEMOKRATE – NISMA Preuzmi
25 NOVA DEMOKRATSKA STRANKA – NDS Preuzmi
26 NOVA PARTIJA KOSOVA – NPK Preuzmi
27 ORGANIZATA BALLI KOMBËTAR DEMOKRAT – OBKD Preuzmi
28 PARTIA BALLISTE – PB Preuzmi
29 PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKANLIVE TË KOSOVËS – PDAK Preuzmi
30 PARTIA DEMOKRATIKE E DIASPORËS – PDD Preuzmi
31 PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS – PDK Preuzmi
32 PARTIA DEMOKRATIKE E UNITETIT – PDU Preuzmi
33 PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM – PAI Preuzmi
34 PARTIA E DREJTËSISË – PD Preuzmi
35 PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE – PLE Preuzmi
36 PARTIA REPUBLIKANËT E KOSOVËS – REK Preuzmi
37 PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS – PREBK Preuzmi
38 PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS – PSHDK Preuzmi
39 PARTIA SOCIALDEMOKRATE – PSD Preuzmi
40 PARTIA URA Preuzmi
41 PARTIJA KOSOVSKIH SRBA – PKS Preuzmi
42 POKRET ZA GORA – PG Preuzmi
43 PROGRESIVNA DEMOKRATSKA STRANKA – PDS Preuzmi
44 SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA – SLS Preuzmi
45 SRPSKA LISTA Preuzmi
46 STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE – SDA Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije Ispravljeni izveštaj
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi
2 KNRP Kosovaki Nevi Rmani Partia Preuzmi
3 KZA Koalicioni Za Gora Preuzmi
4 LDK Lidhja Demokratike e Kosovës Preuzmi
5 LVV Lëvizja Vetëvendosje Preuzmi
6 NDS Nova Demokratska Stranka Preuzmi Preuzmi
7 NISMA Nisma Socialdemokrate Preuzmi Preuzmi
8 PAI Partia e Ashkalinjëve për Integrim Preuzmi
9 PDAK Partia Demokratike e Ashkanlive të Kosovës Preuzmi
10 PDK Partia Demokratike e Kosovës Preuzmi Preuzmi
11 PDS Progresivno Demokratska Stranka Preuzmi
12 PLE Partija Liberale Egjiptiane Preuzmi Preuzmi
13 PREBK Partia Rome e Bashkuar Preuzmi
14 SLS Samostalna Liberalna Stranka Preuzmi Preuzmi
15 Srpska Lista Srpska Lista Preuzmi Preuzmi
16 Vakat Koalicioni Vakat Preuzmi Preuzmi
17 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Preuzmi
18 JGP Jedinstvena Goranska Partija Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije Ispravljeni izveštaj
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
2 VV INICIATIVA QYTETARE – LËVIZJA VETVENDOSJE Preuzmi Preuzmi
3 VAKAT KOALICIJA VAKAT Preuzmi
4 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Preuzmi Preuzmi
5 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
6 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
7 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Preuzmi
8 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
9 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi
10 KNRP KOSOVAKI NEVI RMANI PARTIA Preuzmi
11 KZA KOALICIJA ZA GORA Preuzmi
12 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Preuzmi
13 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
14 PLE PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE Preuzmi Preuzmi
15 SRPSKA SRPSKA LISTA -GISL Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije Ispravljeni izveštaj
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
2 VV INICIATIVA QYTETARE – LËVIZJA VETVENDOSJE Preuzmi Preuzmi 
3 VAKAT KOALICIJA VAKAT Preuzmi
4 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Preuzmi Preuzmi
5 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
6 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
7 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Preuzmi
8 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
9 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi
10 KNRP KOSOVAKI NEVI RMANI PARTIA Preuzmi
11 KZA KOALICIJA ZA GORA Preuzmi
12 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Preuzmi
13 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
14 PLE PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE Preuzmi Preuzmi
15 SRPSKA SRPSKA LISTA -GISL Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije Ispravljeni izveštaj
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Preuzmi
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Preuzmi
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
5 VV INICIATIVA QYTETARE – LËVIZJA VETVENDOSJE Preuzmi Preuzmi
6 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Preuzmi
7 VAKAT KOALICIJA VAKAT Preuzmi
8 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Preuzmi Preuzmi
9 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
10 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
11 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Preuzmi
12 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi 
13 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi
14 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
15 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Preuzmi
16 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Preuzmi
17 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Preuzmi
18 KNRP KOSOVAKI NEVI RMANI PARTIA Preuzmi
19 KZA KOALICIJA ZA GORA Preuzmi
20 NISMA NISMA PËR KOSOVËN Preuzmi
21 PDS PROGRESIVNO DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
22 PLE PARTIA LIBERALE EGJIPTIANE Preuzmi Preuzmi
23 SRPSKA SRPSKA LISTA -GISL Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije Ispravljeni izveštaj
1 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
2 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Preuzmi
3 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Preuzmi
4 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
5 VV INICIATIVA QYTETARE – LËVIZJA VETVENDOSJE Preuzmi Preuzmi
6 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Preuzmi
7 VAKAT KOALICIJA VAKAT Preuzmi
8 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Preuzmi Preuzmi
9 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
10 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
11 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Preuzmi
12 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
13 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi
14 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Preuzmi Preuzmi
15 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Preuzmi
16 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Preuzmi
17 KKR KOALICIONI PËR KOSOVË TË RE Preuzmi
Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 AKR ALEANCA KOSOVA E RE Preuzmi
2 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi
3 ADK ALTERNATIVA DEMOKRATIKE E KOSOVES Preuzmi
4 BK BALLI KOMBËTAR I KOSOVËS Preuzmi
5 BD BASHKIMI DEMOKRATIK Preuzmi
6 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Preuzmi
7 CDS CRNOGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
8 CLS CRNOGORSKA LIBERALNA STRANKA Preuzmi
9 DSK DEMOKRACIA SOCIALE E KOSOVËS Preuzmi
10 DA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA Preuzmi
11 DSB DEMOKRATSKA STRANKA BOŠNJAKA Preuzmi
12 DSV DEMOKRATSKA STRANKA VATAN Preuzmi
13 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Preuzmi
14 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
15  VV INICIATIVA QYTETARE – LËVIZJA VETVENDOSJE Preuzmi
16 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Preuzmi
17 VAKAT KOALICIJA VAKAT Preuzmi
18 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Preuzmi
19 KTB KOSOVA TURK BIRLIGI Preuzmi
20 LB LËVIZJA PËR BASHKIM Preuzmi
21 LDD LIDHJA DEMOKRATIKE E DARDANISË Preuzmi
22 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
23 LEK LIDHJA E EGJIPTIANËVE TË KOSOVËS Preuzmi
24 NCPK NARODNA CRNOGORSKA PARTIJA KOSOVA Preuzmi
25 NBS NOVA BOŠNJACKA STRANKA Preuzmi
26 ND NOVA DEMOKRATIJA Preuzmi
27 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
28 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Preuzmi
29 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
30 PDKI PARTIA DEMOKRISTIANE PËR INTEGRIM Preuzmi
31 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi
32 PD PARTIA E DREJTËSISË Preuzmi
33 PPI PARTIA E PENSIONISTËVE DHE INVALIDEVE Preuzmi
34 PPK PARTIA  E PENSIONISTËVE TË KOSOVËS Preuzmi
35 PGJK PARTIA E TË GJELBËRVE TË KOSOVËS Preuzmi
36 PEK PARTIA EKOLOGJIKE E KOSOVËS Preuzmi
37 PLK PARTIA LIBERALE E KOSOVËS Preuzmi
38 PNDSH PARTIA NACIONALE DEMOKRATIKE SHQIPTARE Preuzmi
39 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Preuzmi
40 PSHDK PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS Preuzmi
41 PSD PARTIA SOCIALDEMOKRATE Preuzmi
42 PSK PARTIA SOCIALISTE E KOSOVËS Preuzmi
43 PDI PARTIJA DEMOKRATSKE INTEGRACIJE Preuzmi
44 SDS SAMOSTALNA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
45 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Preuzmi
46 SNSD SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA Preuzmi
47 SDSG SOCIJALNA DEMOKRATSKA STRANKA GORE Preuzmi
48 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Preuzmi
49 SNS SRPSKA NARODNA STRANKA Preuzmi
50 SSDS SRPSKA SOCIJAL DEMOKRASTKA STRANKA Preuzmi
51 SKMS SRPSKA KOSOVSKO METOHIJSKA STRANKA Preuzmi
52 SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE Preuzmi
53 SDP STRANKA DEMOKRATSKIH PROMJENA Preuzmi
54 USB UJEDINJENA STRANKA BOŠNJAKA Preuzmi

Opšti godišnji finansijski Izveštaj revizije 2012 (verzija na albanskom jeziku)

Skraćenica Ime Političkog Subjekta Izveštaj revizije
1 AKR ALEANCA KOSOVA E RE Preuzmi
2 AAK ALEANCA PËR ARDHMËRINË E KOSOVËS Preuzmi
3 ADK ALTERNATIVA DEMOKRATIKE E KOSOVES Preuzmi
4 BK BALLI KOMBËTAR I KOSOVËS Preuzmi
5 BD BASHKIMI DEMOKRATIK Preuzmi
6 BSDAK BOŠNJACKA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE KOSOVA Preuzmi
7 CDS CRNOGORSKA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
8 CLS CRNOGORSKA LIBERALNA STRANKA Preuzmi
9 DA DEMOKRATSKA ALTERNATIVA Preuzmi
10 DSB DEMOKRATSKA STRANKA BOŠNJAKA Preuzmi
11 DSV DEMOKRATSKA STRANKA VATAN Preuzmi
12 GIG GRAÐANSKA INICIJATIVA GORE Preuzmi
13 IRDK INICIATIVA E RE DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
14  VV INICIATIVA QYTETARE – LËVIZJA VETVENDOSJE Preuzmi
15 JSL JEDINSTVENA SRPSKA LISTA Preuzmi
16 VAKAT KOALICIJA VAKAT Preuzmi
17 KDTP KOSOVA DEMOKRATIK TÜRK PARTISI Preuzmi
18 KTB KOSOVA TURK BIRLIGI Preuzmi
19 LB LËVIZJA PËR BASHKIM Preuzmi
20 LDD LIDHJA DEMOKRATIKE E DARDANISË Preuzmi
21 LDK LIDHJA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
22 LEK LIDHJA E EGJIPTIANËVE TË KOSOVËS Preuzmi
23 NCPK NARODNA CRNOGORSKA PARTIJA KOSOVA Preuzmi
24 NBS NOVA BOŠNJACKA STRANKA Preuzmi
25 ND NOVA DEMOKRATIJA Preuzmi
26 NDS NOVA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
27 PDAK PARTIA DEMOKRATIKE E ASHKALINJVE TË KOSOVËS Preuzmi
28 PDK PARTIA DEMOKRATIKE E KOSOVËS Preuzmi
29 PDKI PARTIA DEMOKRISTIANE PËR INTEGRIM Preuzmi
30 PAI PARTIA E ASHKALINJËVE PËR INTEGRIM Preuzmi
31 PD PARTIA E DREJTËSISË Preuzmi
32 PPI PARTIA E PENSIONISTËVE DHE INVALIDEVE Preuzmi
33 PPK PARTIA  E PENSIONISTËVE TË KOSOVËS Preuzmi
34 PGJK PARTIA E TË GJELBËRVE TË KOSOVËS Preuzmi
35 PEK PARTIA EKOLOGJIKE E KOSOVËS Preuzmi
36 PLK PARTIA LIBERALE E KOSOVËS Preuzmi
37 PNDSH PARTIA NACIONALE DEMOKRATIKE SHQIPTARE Preuzmi
38 PREBK PARTIA ROME E BASHKUAR E KOSOVËS Preuzmi
39 PSHDK PARTIA SHQIPTARE DEMOKRISTIANE E KOSOVËS Preuzmi
40 PSD PARTIA SOCIALDEMOKRATE Preuzmi
41 PSK PARTIA SOCIALISTE E KOSOVËS Preuzmi
42 PDI PARTIJA DEMOKRATSKE INTEGRACIJE Preuzmi
43 SDS SAMOSTALNA DEMOKRATSKA STRANKA Preuzmi
44 SLS SAMOSTALNA LIBERALNA STRANKA Preuzmi
45 SNSD SAVEZ NEZAVISNIH SOCIJALDEMOKRATA Preuzmi
46 SDSG SOCIJALNA DEMOKRATSKA STRANKA GORE Preuzmi
47 SDS KIM SRPSKA DEMOKRATSKA STRANKA KIM Preuzmi
48 SNS SRPSKA NARODNA STRANKA Preuzmi
49 SSDS SRPSKA SOCIJAL DEMOKRASTKA STRANKA Preuzmi
50 SKMS SRPSKA KOSOVSKO METOHIJSKA STRANKA Preuzmi
51 SDA STRANKA DEMOKRATSKE AKCIJE Preuzmi
52 SDP STRANKA DEMOKRATSKIH PROMJENA Preuzmi
53 USB UJEDINJENA STRANKA BOŠNJAKA Preuzmi

Opšti godišnji finansijski Izveštaj revizije 2011 (verzija na albanskom jeziku)

Opšti godišnji finansijski Izveštaj revizije 2010

Opšti godišnji finansijski Izveštaj revizije 2009