KQZ shpall konkurs për pozitën: Drejtor i Zyrës për Regjistrim, Certifikim dhe Kontroll Financiar të Subjekteve Politike

21/10/2022

Prishtinë, 21 tetor 2022 – Pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 08/L-122 për ndryshimin dheplotësimin e ligjit nr. 03/L-174 për financimin e subjekteve politike, i ndryshuar dheplotësuar me ligjin nr. 04/L-058 dhe ligjin nr. 04/L-122 si dhe ligjit nr. 03/L-073 përzgjedhje të përgjithshme në republikën e kosovës i ndryshuar dhe plotësuar me ligjin nr.03/L-256, KQZ-ja shpall konkurs për pozitën: Drejtor i Zyrës për Regjistrim,Certifikim dhe Kontroll Financiar të Subjekteve Politike.Ky konkurs mbyllet më 7 nëntor 2022, në orën 16:00.Të gjitha detajet lidhur me konkursin i gjeni në ueb faqen e KQZ-së: www.kqz-ks.org, ose në vegzën direkte: https://kqz-ks.org/konkurset-e-hapura/