KQZ publikoi raportet e audituara vjetore financiare të partive politike për vitin 2022

29/11/2023

Prishtinë, 29 nëntor 2023 – Komisioni Qendror i Zgjedhjeve publikoi në ueb faqe raportet vjetore financiara pas përfundimit të procesit të auditimit nga auditorë të cilët janë përzgjedhur nëpërmjet një konkursi të hapur publik nga Zyra për Registrim, Certitifkim dhe Kontrollin Financiar të Subjekteve Politike (ZRCKFSP).

Me këtë publikim, KQZ përmbyllë procesin e publikimit të raporteve vjetore financiare të partive politike për vitet 2021 dhe 2022 si dhe të raporteve finaciare të deklarimit financiar të fushatës së Zgjedhjeve për Kuvendin e Kosovës (14 shkurt 2021) dhe Zgjedhjeve Lokale për Kuvende Komunale dhe dy raundet për Kryetarë të Komunave (17 tetor 2021 dhe 5 nëntor 2021).

Më 13 nëntor, KQZ ka publikuar raportet e audituara financiare të vitit 2021, të cilat u takojnë partive politike politike dhe raportet e audituara të deklarimt financiar të fushatës së proceseve zgjedhore që janë mbajtur gjatë vitit 2021.

Duke u mbështetur në legjislacionin në fuqi, të gjitha partitë politike të regjistruara janë të obliguara që deri më 1 mars të çdo viti të dorëzojnë raportet vjetore financiare, ndërsa pas çdo palë zgjedhjeje subjektet politike garuese duhet të dorëzojnë raportin financiar të fushatës më së largu deri 45 ditë pas ditës së zgjedhjeve.

Me qëllim të rritjes së transparencës, prej disa vitesh KQZ ka pubikuar raportet vjetore financiare dhe raportet e fushatave zgjedhore edhe kur ato nuk kanë qenë të audituara, duke sqaruar se të njëjtat mund të pësojnë ndryshime dhe saktësimë gjatë procesit të auditimit.