main-bg

Votimi përmes postës

Përsëritja e Raundit të Dytë të Zgjedhjeve për Kryetar Komune në Istog


17 dhjetor 2017


VOTIMI PËRMES POSTËS


Komisioni Qendror i Zgjedhjeve do të organizoj përsëritjen e zgjedhjeve për Kryetar të Komunës së Istogut.


Të drejtën për të votuar përmes postës e kanë votuesit e komunës së Istogut, të cilët janë regjistruar suksesshëm për votim përmes postës, përgjatë datës 16 korrik 2017 deri me datën 23 gusht 2017, të cilëve u janë verifikuar dhe konfirmuar të dhënat mbi adresën e vendbanimit jashtë Kosovës dhe numrin e telefonit, përgjatë periudhës 2 dhjetor 2017 deri më 6 dhjetor 2017.


Në fletëvotim janë dy kandidatë, që në raundin e parë kanë fituar numrin më të madh të votave.


Ju duhet të shënoni njërin nga Kandidatët.


Të gjithë aplikuesit që suksesshëm janë regjistruar si votues jashtë Kosovës për Komunën e Istogut, të cilëve u janë verifikuar dhe konfirmuar të dhënat mbi adresën e vendbanimit jashtë Kosovës dhe numrin e telefonit (kliko këto – Lista e Votuesve jashtë Kosovës) kanë të drejtë për të votuar.


Fletëvotimi për Kryetar të Komunës (klikoni këtu - Fletëvotimi për Kryetar të Komunës)

                                                                                                 


Kthimi i pakos së fletëvotimit:

  • Fletëvotimin e plotësuar e vendosni në zarfin e fshehtësisë të pranuar përmes postës ose në një zarf tjetër të pa shënuar dhe mbylleni.  Kjo do të ruaj fshehtësinë e votës tuaj.
  • Zarfi i fshehtësisë i mbyllur dhe kopja e një dokumenti identifikues të vlefshëm vendosen në zarfin e kthimit me adresë të shtypur të KQZ-së ose në një zarf tjetër ku të shënohet adresa e KQZ-së.


Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, Republika e Kosovës, Votimi Përmes Postës, Posta nr. 6, KUTIA 351, 10 000 Prishtinë, Kosovë.

Fletëvotimin mund të merrni nga burimet e mëposhtme:

  + 381 (038) 213 100, dhe +381 (038) 213 200


Fletëvotimi duhet të pranohet nga KQZ-ja më së largu deri më 15 dhjetor 2017.