Organizacija i funkcionisanje

Centralna Izborna Komisija (CIK) osnovana je u skladu sa članom 139 Ustava Kosova i stalno je nezavisno telo.

CIK je odgovorna za organizovanje i sprovođenje izbora na Kosovu. Uloga CIK-a je regulisanje izbornog procesa usvajanjem Izbornih Pravila i nadgledanje izbornog procesa u svim aspektima kako bi se osiguralo da izbori ispunjavaju međunarodne standarde.

Sastav CIK-a

CIK se sastoiodjedanaest (11) clanova: Predsenika i deset (10) ostalihclanova. PredsednikaimenujePredsednik Republike Kosova koji se bira izredovasudijaVrhovnogSuda. Mandat Predsednika CIK-a je sedam (7) godina, pocevšioddanaimenovanjaodstranePredsednika Kosova. Funkcionalnostvršenjadužnosticlana CIK-a se odredujezakonom i pravilnikomzavršenje mandata. Ostalihdeset (10) clanova CIK-a suimenovani na osnovurezultataimenovanjašest (6) najvecihparlamentarnihgrupaSkupštine Kosova i cetiri (4) clanova koji predstavljajumanjinskezajednice na Kosovu.

Ulogaovih Odbora

Ulogaovih Odbora je rešavanjeodredenihpitanja i usvajanjepreporuka, izveštaja, sugestija i mišljenja CIK-u.Odbori se sastojeod pet (5) clanovaizredova CIK-a.

 1. Odbor za spoljne odnose razmatra sledeća pitanja:
  • Odbor za spoljne odnose razmatra sledeća pitanja:
  • Identifikacija  i uspostavljanja preliminarnih odnosa sa potencijalnim partnerima i donatorima  za Centralnu Izbornu Komisiju.
  • Uspostavlja  kontakte i  stvara odnose sa raznim izbornim institucijama, naročito onih u regionu, predstavlja Komisiju na  raznim skupovima i događajima u inostranstvu, osim ako  CIK ne odluči drugačije..
  • ispituje i obezbeđuje projekte za obuku i razmenu iskustava za profesionalni razvoj zaposlenih u Komisiji.
  • Tretira ključne aspekte  komunikacije, saradnje sa lokalnim i međunarodnim partnerima, ali i druge aspekte  komunikacije sa javnošću.
  • Komisija identifikuje i predlaže  uspostavljanje odnosa sa raznim izbornim mehanizmima u svetu, uključujući i članstvo  Komisije u tim mehanizmima.
  • Angažuje se za posvećanje saradnje Komisije sa organima upravljanja izbora u regionu i šire.
  • bavi se protokolarnim pitanjima.
  • identifikuje, razmatra i predlaže Komisiji  učešće delegacije Komisije u međunarodnim događajima, kao što su konferencije, posmatranje, obuke, seminare, radne sastanke i sl.
 2. Angažuje se za kontinuirano poboljšanje imidža Centralne Izborne Komisije u javnosti.
 3. Za pitanja koja razmatra, preporučuje i izveštava Komisiju za svaku aktivnost koja je preduzeta  od strane  Odbora.
 1. Kadrovski odbor razmatra pitanja koja se tiču osoblja u Sekretarijatu, u skladu sa zakonom.
 2. Razmatra i preporučuje organizacionu strukturu, plan zapošljavanja, propise o unutrašnjoj organizaciji i plan obuke Sekretarijata.
 3. Tretira politike za poboljšanje uslova rada, kompenzaciju i naknadu na osnovu prirode i obimu angažovanja.
 4. Razmatra predloge Sekretarijata u vezi sa organizacionim promenama i gradiranjem osoblja.
 5. Razmatra i preporučuje plan zapošljavanja i opis poslova za osoblje na određeni vremenski period.
 6. Tretira procedure za imenovanje i ocenjivanje viših službenika.
 7. Izvršni načelnik Sekretarijata izveštava Kadrovskom odboru u vezi sa svim pitanjima vezanim za osoblje Sekretarijata.
 8. Razmatra druga pitanja u vezi sa osobljem koja su u nadležnosti Komisije.
 9. Kadrovski odbor predstavlja Komisiji informacije, pismene izveštaje, preporuke u vezi sa pitanjima koje razmatra.
 1. Odbor za budžet i finansije razmatra:
  • predlog godišnjeg budžeta CIK-a, budžet za izbore, pregled budžeta i fond Političkih subjekata
  • periodične i završne finansijske izveštaje, kao i trendove potrošnje
  • realokaciju/preraspodelu sredstava
  • predlozi za unapređenje finansijskog izvještavanja i kontrole
  • plan i izveštaje nabavke
  • opravdanost projekata
  • sastavlja izveštaje za CIK u vezi sa budžetom.
  • Ostala finansijska pitanja u nadležnosti Komisije
 2. Svaki predlog treba da se usvoji od strane CIK-a pre nego što se preda u Ministarstvo finansija.
 3. Odbor za budžet i finansije predstavlja Komisiji informacije, pismene izveštaje, preporuke u vezi sa pitanjima koje razmatra.
 4. CIK može da traži dodatno obrazloženje od strane Izvršnog načelnika Sekretarijata ili Odbora za budžet i nabavku u vezi sa bilo kakvim troškovima
 1. Odbor za pravna pitanja razmatra:
  • Sve podzakonske akte koje donosi Komisija
  • izborne procedure u skladu sa zakonom
  • prigovori
  • zamene odbornika i poslanika
  • pitanja koje preporučuje KRPPP
  • sporove unutar subjekta
  • i drugih pravnih pitanja u nadležnosti Komisije
 2. Odbor za pravna pitanja predstavlja Komisiji informacije, pismene izveštaje, preporuke u vezi sa pitanjima koje razmatra.
 1. Odbor za izborne operacije razmatra:
  • Operativne planove za izbore
  • Informisanje i edukaciju birača
  • Priručnik i modul za obuku
  • b) dizajn glasačkih listića i brošura
  • c) identifikacija biračkih centara i biračkih mesta;
  • d) Sastavljanje Biračkih spiskova sa svim pravno podobnim biračima za izbore na Kosovu;
  • e) izbor, osnivanje i obuku biračkih odbora;
  • f) preduzimanje aktivnosti kako bi se osiguralo da osobe sa ograničenim sposobnostima uživaju svoje pravo glasa;
  • i) zgjedhjet druge operativne aktivnosti u vezi sa izborima ostale
 2. Odbor za izborne operacije predstavlja Komisiji informacije, pismene izveštaje, preporuke u vezi sa pitanjima koje razmatra.

Sekretarijat CIK

Komisija će u obavljanju svojih odgovornosti i funkcija pomagati Sekretarijat koja primenjuje odluke CIK-a, priprema izvještaje, preporuke za odluke CIK-a i pruža drugu neophodnu administrativnu pomoć CIK-u.

Kancelariju za registraciju političkih partija i certifikaciju

Kancelariju za registraciju političkih partija i certifikaciju će funkcionisati kao deo Sekretarijata CIK. Sekretarijat će takođe pomagati CIK u sprovođenju funkcija i odgovornosti koje su joj dodeljene u skladu sa ovim Zakonom, i drugim pratećim instrumentima koji iz njega proizilaze.