Akreditacija Posmatrača Političke Subjekte

Potvrđeni politički subjekti koji se takmiče na izborima mogu se prijaviti za akreditaciju posmatrača. Politički subjekti mogu posmatrati ceo izborni proces ili samo na dan izbora, u zavisnosti od toga za koga se oni prijavljuju.

Rok za prijavu za posmatranje izbornog procesa – za posmatrače lokalniih i međunarodnih NVO-a i za medije počinje 10. marta i završava se 18. aprila 2023. godine, a za posmatrače političkih subjekata počinje 10. marta i završava se 17. aprila 2023. godine.

Napomena: Pojedinci ne mogu posmatrati izbore. Da biste posmatrali izbore, morate se pridružiti timovima posmatrača političkih partija ili nevladinih organizacija. To možete uraditi direktnim kontaktiranjem političkog subjekta ili nevladine organizacije u okviru koje ćete posmatrati izbore.

Politički subjekti mogu podneti zahtev za akreditaciju posmatrača, prateći sledeće korake:

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac za akreditaciju posmatrača

Obrazac za akreditaciju posmatrača

Korak 2 Preuzmite i popunite listu posmatrača

Na šablonuliste posmatrača unesite podatke svih osoba koje će posmatrati izbore u ime vašeg političkog subjekta. Lista posmatrača mora biti popunjena elektronskim putem, a potom štampana i potpisana od strane ovlašćenog lica političkog subjekta. Pored potpisane liste, političkisubjekat uneti istu listu u Excel format I na CD-u.

Lista posmatrača

Korak 3 Popunite i potpišite izjavu posmatrača

Svaki posmatrač političkog subjekta mora pročitati i potpisati izjavu posmatrača. Politički subjekt mora prikupiti sve potpisane deklaracije pre nego što ih podnese CIK-u.

Izjava posmatrača

Korak 4 Podnesite prijavu za akreditaciju posmatrača u CIK

Dokumenti navedeni u gore navedenim koracima moraju biti dostavljeni u Kancelariju za registraciju političkih partija u CIK.

  • Ako vaša prijava ispunjava sve uslove, CIK će nastaviti sa pripremama bedževa vaših posmatrača.
  • Ako vaša prijava ne ispunjava sve uslove, CIK će vas obavestiti da niste akreditovani da biste posmatrali izbore.

Napomena: Aplikacije primljene putem e-maila se ne uzimaju u obzir, osim u slučaju prijavljivanja van Republike Kosova.