Potvrđivanje Političke Partije

Proces Potvrđivanja Političkih Subjekata za Lokalne Izbore

Svi politički subjekti, uključujući političke stranke, građanske inicijative, koalicije i nezavisne kandidate, trebaju podneti zahtev za potvrđivanje za učešće na prevremenim izborima za Skupštine opština Zvečan i Leposavić, koji će se održati 25. decembra 2022. godine. Da bi se potvrdili, politički subjekti trebaju slediti sledeće korake:

Rok za prijavu za potvrđivanje političkih subjekata i kandidata za vanredne izbore za Gradonačelnike u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica i prevremene izbore za Skupštine opština u Leposaviću i Zvečanu počinje 09. marta i završava se 22. marta 2023. godine.

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac za potvrđivanje političkih subjekata

U ovom dokumentu, politički subjekti će odrediti da li će se takmičiti za skupštine opština, predsednima opštine ili oboje. Istovremeno, subjekti koji se takmiče na lokalnim izborima treba da preciziraju šifre opština u kojima će se takmičiti.

Zahtev za potvrđivanje političkih subjekata

Korak 2 Preuzmite i popunite knjižicu za potpise

Politički subjekti koji žele da se takmiče za lokalne izbore moraju imati 100 važećih potpisa ako se takmiče u 1 opštini ili 1000 potpisa ako se takmiče u više od 10 opština. Potpisi moraju biti od strane registrovanih birača u opštini gde žele da se takmiče. Ovaj korak se ne primenjuje samo na političke subjekte koji su osvojili mesta na prethodnim izborima za Skupštine Opština ili za one koji su bili Predsednici Opština.

Knjižica sa potpisima

Korak 3 Preuzmite i popunite formular saglasnosti za koaliciju

Ovaj obrazac popunjuju samo političke partije zainteresovane za takmičenje na lokalnim izbornim putem koalicije. Koalicije mogu biti formirane samo od strane političkih partija.

Obrazac za saglasnost koalicije

Korak 4 Preuzimte i popunite listu kandidata političkog subjekta

Ova lista treba da sadrži podatke o svim kandidatima za lokalne izbore. Lista ne može sadržavati više kandidata nego mesta u skupštini opštine za opštinu u kojoj se takmiči. U okviru liste treba primeniti rodnu kvotu od 30%, što znači da najmanje 30% kandidata mora pripadati jednom polu. Prilikom popunjavanja liste, svaki treći kandidat na spisku bi trebao pripadati manjinskom polu polu (u većini slučajeva nedovoljno zastupljeni pol su žene).

Lista kandidata mora biti popunjena za svaku opštinu u kojoj se takmiči politički subjekt. Koristeći isti obrazac liste, politički subjekti će popuniti listu za predsednika opštine i jedan za kandidate za skupštinu opštine. Svaka lista treba da ukaže na opštinu u kojoj se politički subjekat takmiči. Ove spiskovi moraju biti popunjeni elektronskim putem, a potom štampane i potpisane od strane ovlašćenog lica političkog subjekta. Pored potpisanih spiskova, politički subjekat bi trebao da donese istu listu u Excel formatu na CD.

Lista kandidata političkog subjekta

Broj sedišta Skupština Opština i najmanji mogući broj kandidata suprotnog pola

Korak 5 Preuzmite i popunite obrazac za potvrđivanje kandidata

Svaki kandidat koji se takmiči na lokalnim izborima mora popuniti obrazac za potvrđivanje kandidata sa ličnim podacima. Deo C obrasca mora potpisati ovlašćeni predstavnik političkog subjekta.

Obrazac za potvrđivcanje kandidata

Korak 6 Preuzmite I popunite obrazac za objavljivanje finansija kandidata

Svi kandidati koji se takmiče na lokalnim izborima moraju popuniti obrazac finansijske publikacije.

Obrazac za objavljivanje finansija kandidata

Korak 7 Podnesite političku izjavu

Svi politički subjekti treba da napišu političku izjavu koja sadrži glavne delove svog programa. Format pisanja političke izjave nije definisan, ali ne sme biti veći od 150 reči. Izjavu mora potpisati ovlašćeni predstavnik političkog subjekta. Građanske inicijative moraju takođe podneti akt o osnivanju inicijative.

Korak 8 Podnesite simbol političkog subjekta

Da bi bili uspešno potvrđeni, političke partije moraju da podnesu štampani simbol partije i na CD. Ovaj zahtev važi samo za političke partije. Ovaj simbol će biti stavljen na glasački listić kako je prihvaćen u CIK-u.

Korak 9 Uplatite za uslugu potvrđivanja

Nakon što pripremite sva gore navedena dokumenta, politički subjekti će iste dostaviti u Kancelariju za registraciju političkih opartija CIK-a. Tokom podnošenja dokumenata, politički subjekti će izvršiti uplatu u iznosu od dvesta (200) evra za svaku opštinu u kojoj namerava da konkuriše, ali ne više od dve hiljade(2000) evra ukoliko namerava konkurisati na deset (10) ili više opštinskih izbora. Politicki subjekat koji je na zadnjim izborima istog nivoa dobio najmanje jedno mesto, oslobođeni su od ovog zahteva.