Glasanje Putem Pošte

Centralna Izborna Komisija omogućava građanima Kosova koji žive u inostranstvu da glasaju putem pošte na opštim i lokalnim izborima održanim na Kosovu. Da biste glasali poštom, morate ispuniti kriterijume podobnosti koji su detaljno redstavljeni u sledećoj proceduri:

Postupak za procenu kriterijuma podobnosti za dobijanje prava glasa

Registracija za usluge glasanja putem pošte

Postupci za registraciju se razlikuju za građane Kosova koji su Registrovani u civilni registar i one koje nisu registrovani u civilnom registru. Zavisno od vaše grupe, pratite sledeće korake.

20. Marta – 27. Marta 2023

Ako ste državljanin Kosova registrovan u Kosovskom Civilnom Registru ste se uspešno registrovali za glasanje putem pošte na poslednjim izborima

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac za prijavljivanje za glasanje putem pošte van Kosova

Obrazac za prijavljivanje za glasanje van Kosova – Obrazac I

Korak 2 Priložite prateću dokumentaciju

Da biste se uspešno registrovali, morate priložiti kopiju važećeg identifikacionog dokumenta.

Ako ste državljanin Republike Kosovo, trebate  preuzeti, popuniti i potpisati obrazac I. Zajedno sa obrascem trebate poslati kopiju važećeg ličnog dokumenta Republike Kosovo (važeća lična karta, važeći pasoš ili važeća vozačka dozvola). Ako je dokument Republike Kosovo istekao, trebate poslati kopiju važećeg dokumenta identifikacije zemlje u kojoj živite.

Ako ste na Lokalnim izborim 17. oktobra 2021. godine stekli pravo glasa za opštine Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok, neće vam biti potrebno da dokazujete jedan od kriterijuma pravne podobnosti za uključivanje u spisak birača van Kosova za Vandredni Izbori za Gradonačelnike opština: Severna Mitrovica, Zubin Potok, Leposavić i Zvećan, kao i prevremeni iybori ya Skupštine opština: Zvečan i Leposavić, koji će se održati 23.aprila 2023. U ovom slučaju dovoljno je da dokažete kriterijum identiteta slanjem jedne od kopija važećeg identifikacionog dokumenta države u kojoj živite, kao što su: kopija identifikacionog dokumenta, kopiju pasoša ili kopiju vozačke dozvole.

Korak 3 Pošaljite prijavu za registraciju

Obrazac prijave možete priložiti zajedno sa pratećim dokumentima u sledećem formatu. Potpuna prijava mora biti dostavljena u gore navedenom roku.

Ako niste državljanin Kosova, registrovani u Civilnom registru Kosova

Korak 1 Preuzmite i popunite obrazac za prijavljivanje za glasanje putem pošte van Kosova

Obrazac za prijavljivanje za glasanje van Kosova – Obrazac II

Korak 2 Priložite prateću dokumentaciju

Da biste se uspešno registrovali, morate priložiti kopiju važećeg identifikacionog dokumenta i dokumenta koja dokazuju da imate pravo da budete državljanin Kosova.

Ako niste državljanin Republike Kosovo, upisan u Centralni civilni registar, ali imate pravo da budete državljanin prema Zakonu o državljanstvu, u ovom slučaju trebate  preuzeti, popuniti i potpisati obrazac II uz koji ćete priložiti kopiju ličnog dokumenta zemlje u kojoj živite, kopiju lične karte, ili kopiju pasoša, ili kopiju vozačke dozvole. Jednim od ovih dokumenata dokazujete samo svoj identitet, ali ne i kriterijum da biste bili uključeni u spisak birača van Kosova.

Podnosilac zahteva koji nije državljanin Republike Kosovo kako bi dokazao  jedan od kriterijuma pravne podobnosti, koji je dovoljan da se kao birač uključi u spisak birača van Kosova, treba poslati jednu od kopija sledećih dokumenata:

AKO STE ROĐENI NA KOSOVU: Vi možete poslati jedan od sledećih dokumenata:

  • Kopiju dokumenta za identifikaciju, kopiju pasoša ili kopiju vozačke dozvole izdate od strane UNMIK-ove administracije, ili,
  • Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih koju je izdala administracija UNMIK-a,
  • Kopiju venčanog lista izdatog od strane UNMIK-ove administracije, kojim se dokazuje da ste rođeni na Kosovu,
  • Kopiju izvoda iz matične knjige rođenih izdatog od Republike Kosovo,
  • Kopiju venčanog lista izdatog os strane Republike Kosovo, kojim se dokazuje da ste rođeni na Kosovu,
  • Kopiju dokumenta izdatog od strane administracije bivše Jugoslavije, poput lične karte, pasoša, vozačke dozvole, izvoda iz matične knjige rođenih itd., pri čemu ova dokumenta trebaju sadržati datum izdavanja dokumenta najkasnije do 10. juna 1999. godine, i u kojim dokumentima piše da je mesto rođenja Kosovo.

AKO VAM JE JEDAN OD RODITELJA ROĐEN NA KOSOVU: Možete poslati jedan od sledećih dokumenata:

Kopiju dokumenta za identifikaciju ili izvoda iz matične knjige rođenih vašeg roditelja, koju je izdala Republika Kosovo, ili UNMIK-ova administracija, ili administracija bivše Jugoslavije, gde se putem jednog od ovih dokumenata dokazuje da je vaš roditelj rođen na Kosovu, i u ovom slučaju trbate poslati kopiju dokumenta, kao izvod iz matične knjige rođenih zemlje u kojoj živite, gde se u ovom dokumentu ime vašeg roditelja podudara sa potrebnim dokumentima koje je izdala Republika Kosovo, administracija UNMIK-a , ili administracija bivše Jugoslavije.

Korak 3 Pošaljite prijavu za registraciju

Obrazac prijave možete priložiti zajedno sa pratećim dokumentima u sledećem formatu. Potpuna prijava mora biti dostavljena u gore navedenom roku.

Ukoliko ste uspešno podneli zahtev za registraciju u periodu od 20.Marta do 27.Marta 2023. godine i nalazite se na biračkom spisku van Kosova za opštine Severna Mitrovica, Leposavić, Zvečan i Zubin Potok, vi ćete imati pravo glasanja putem pošte.

Birački spisak van Kosova

CIK će Vam poslati glasački listić za gradonačelnika putem e-maila. Takođe lasački listić možete preuzeti na veb stranici CIK-a.

Glasački listići i Spisak kandidata
Isporuka glasačkih listića za glasanje putem pošte

Kada dobijete potvrdu da je vaš zahtev za registraciju za glasanje putem pošte je odobren, potrebno je da pripremite paket sa glasačkim listićima i pošaljete poštom u određenim rokovima. Da biste poslali paket, sledite sledeće korake:

8. Aprila – 21. Aprila 2023

Korak 1 Preuzmite glasački listić

Glasački listić i Spisak kandidata

Korak 2 Popunite Glasački listić

Na vanrednim izborima za Gradonačelnike u opštinama Severna Mitrovica, Leposavić, Zubin Potok, i Zvečan, kao i prevremeni izbori za Skupštine opština: Zvečan i Leposavić vi treba da glasate kao u nastavku:

a) Na glasačkom listiću za Gradonačelnika, koji ima okvir žute boje, gde se nalaze imena kandidata, vi treba da glasate samo za jedan kandidat.

b) Na glasačkom listicu za Skupštinu opštine, koji je plave boje, morate glasati samo za jednog političkog subjekta i samo za jednog kandidata za Skupštinu opštine.

Napomena: Potrudite se da oznaka bude u okviru kvadratića političkog subjekta kojeg vi birate, kako bi vaš glas bio važeći.

Korak 3 Ubaci Glasački listić u neoznačenu kovertu

Popunjeni Glasački listić ubacite u kovertu koja nije označena.

Korak 4 Ubaci neoznačenu kovertu u koverti koja sadrži adresu CIK-a

Ubaci neoznačenu kovertu u koverti koja sadrži adresu CIK-a. Osim neoznačene koverte u koverti ubacite i kopiju vašeg važećeg identifikacionog dokumenta.

Koverte primljene od strane registrovanih birača u okviru roka za glasanje putem pošte se na početku proveravaju od strane CIK-a. Nakon provere, prosleđuju se u Centar za Prebrojavanjei Rezultate. U CPR se prosleđuju samo neoznačene koverte koje sadrže Glasački listić ili Glasačke listiće. Na ovaj način, kada se otvore neoznačene koverte, ne mogu biti identifikovani birača koji su poslali te Glasačke listiće listiće, i na taj način štite tajnost glasanja osoba koji glasaju putem pošte.

Korak 5 Pošaljite kovertu poštom u okviru roka