IZBORI ZA SKUPŠTINU KOSOVA

REZULTATI

Rezultatet e përgjithshme sipas Subjekteve Politike

Ndarja e ulëseve në Kuvend (Subjektet dhe kandidatët e zgjedhur)

Kandidatët e zgjedhur sipas Subjekteve Politike

Rezultatet e të gjithë kandidatëve (renditja si në fletëvotim)

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

Rezultatet e kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e subjekteve sipas qendrave të votimit

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

Rezultatet e kandidatëve sipas vendvotimeve

Rezultatet e kandidatëve sipas qendrave të votimit

Rezultatet e votave me kusht të subjekteve politike

Rezultatet e votave me kusht të kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike

Rezultatet e votave me postë të subjekteve politike sipas dengjeve

Rezultatet e votave me postë të kandidatëve sipas komunave

STATISTIKI

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave             

Statistikat sipas vendvotimeve

Statistikat e përgjithshme të votave me kusht

Statistikat e votave me kusht sipas komunave

Statistikat e përgjithshme të votave me postë

STATISTIKA

Opšta statistika

Statistika po opštinama

Statistika po Biračkim mestima

Opšta statistika uslovnih glasova

Statistika uslovnih glasova po opštinama

Opšta statistika glasova putem pošte

Statistika glasova putem pošte po opštinama

REZULTATI

Opšti rezultati po Političkih Subjektima

Izabrani kandidati po subjektima

Rezultati svih kandidata

Rezultati kandidata po subjektima u redosledu po broju glasova

Rezultati izabranih kandidata na osnovu broja glasova

Rezultati subjekata po opštinama

Rezultati subjekata po opštinama

Rezultati kandidata po biračkim mestima

Rezultati uslovnih glasova političkih subjekata i kandidata

Rezultati uslovnih glasova političkih subjekata i kandidata po opštinama

Rezultati glasova putem pošte političkih subjekata i kandidata

Rezultati glasova putem pošte političkih subjekata i kandidata po opštinama

STATISTIKA

Opšta statistika

Statistika po opštinama

REZULTATI

Opšti rezultati po Političkih Subjektima

Opšti rezultati po Političkih Subjektima

Rezultati svih kandidata

Rezultati kandidata po subjektima u redosledu po broju glasova

Rezultati izabranih kandidata na osnovu broja glasova

Rezultatet e kandidatëve sipas komunave

Rezultati kandidata po opštinama

Rezultati subjekata po opštinama

Rezultati kandidata po biračkim mestima

Rezultati uslovnih glasova političkih subjekata i kandidata

Rezultati glasova putem pošte političkih subjekata i kandidata

Izveštaj sa pon. prebrojavanje biračkih mesta na osnovu odluke IPŽP-a – Izmene posle pon. prebrojavanja (01.07.2014)