Saopštenje sa 18. sastanka

22/03/2024

Priština, 22. mart 2024. –Centralna izborna komisija je održala svoj 18. sastanak ove godine, kojim je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi.

  • Na početku sastanka prezentovan je izveštaj u vezi sa pripremama za organizovanje procesa glasanja za ili protiv predsednika opština u opštinama Leposavić, Zubin Potok, Zvečan i Severna Mitrovica, koji će se održati dana 21. aprila 2024.

U cilju funkcionisanja Opštinskih izbornih komisija u ove četiri opštine, uz podršku dotičnih opština, obezbeđene su kancelarije u prostorijama objekata opštinske uprave.

Takođe, u okviru ovih priprema, CIK je odlučio da imenuje još 5 članova Opštinskih izbornih komisija, nakon što je na prethodnoj sednici imenovao oko 20 članova. Prema Zakonu o opštim izborima (2023), OIK sprovodi izbore unutar dotične opštine, pod isključivim nadzorom i uputstvima CIK-a.

Što se tiče funkcionisanja OIK-a, CIK je razmotrio i odobrio Kodeks ponašanja za članove ovih Opštinskih komisija koje su imenovane za proces glasanja 21. aprila.

  • U narednoj tački dnevnog reda CIK je doneo odluku o registraciji političke partije Partia Balli Kombëtar Demokrat Shqiptar (PBKDSH).

Dana 26.02.2024, politička inicijativa pod nazivom „Partia Balli Kombëtar Demokrat Shqiptar“ sa akronimom PBKDSH, koju predvodi g. Nikoll Perkaj, podneo je zahtev za registraciju, prilažući traženu dokumentaciju prema Pravilniku br. 01/2024 Registracija i rad političkih partija. Nakon prihvatanja prijave za registraciju političke inicijative, Kancelarija je pregledala i overila svu dostavljenu dokumentaciju, počev od: Statuta, programa, akta o osnivanju, simbola, finansijskog izvještaja i knjige potpisa podrške upisanih birača. Nakon prijema ovih dokumenata, Kancelarija je komunicirala sa strankama i poslala im pismo sa komentarima za izmenu. Političkoj inicijativi dat je rok od pet (5) dana da pošalje izmene. Prije isteka ovog roka, politička inicijativa je primenila potrebne izmene i dostavila materijale Kancelariji.

Nakon konačne provere svih dokumenata potrebnih za registraciju političke inicijative kao političke stranke Kancelarija je na javnom uvidu, na službenoj web stranici CIK-a, oglasio zahtev ove političke inicijative, od 11.03.2024. do 17.03.2024. U ovom periodu nije primljena nijedna žalba na prijavu za njenu registraciju.

Politička inicijativa “ Partia Balli Kombëtar Demokrat Shqiptar “ nakon registracije od strane CIK-a, biće uključena u registar političkih partija registrovanih u Republici Kosovo i biće politička partija sa rednim brojem pedeset dva (52).

Tokom ovog sastanka, CIK je razmotrio i usvojio Izborni pravilnik br. 14/2024 Centar za prebrojavanje i rezultate (CPR).