CIK sprovodi obuku sa finansijskim predstavnicima političkih partija za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja

16/02/2024

Priština, 16. februar 2024. –  Centralna izborna komisija je preko Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS) održala obuku sa finansijskim predstavnicima političkih partija za izradu godišnjeg finansijskog izveštaja o troškovima.

Opšta svrha obuke je izgradnja i jačanje kapaciteta političkih subjekata u vezi sa sastavljanjem godišnjih finansijskih izveštaja, uz potpunu saglasnost sa zakonskom regulativom o finansiranju političkih subjekata.

Takođe, tokom ove obuke prezentovani su nalazi iz godišnjih finansijskih izveštaja 2022. godine, sa ciljem da se ne ponove eventualni propusti.

Za svaku godinu, do 1. marta, zakonska je obaveza političkih partija da Kancelariji dostave godišnji finansijski izveštaj o troškovima.

Na osnovu člana 15. Zakona br. 03/L-174 o finansiranju političkih subjekata, registrovani politički subjekti su dužni da podnesu CIK-u godišnji finansijski izveštaj najkasnije do 1. marta.