Izbori za Skupštinu Opština 2017

Datum izbora: 22 oktobar 2017
Broj izbornih zona (opština): 38
Broj registrovanih birača: 1,890,952
Učešće na izborima: 811,650 birača (44.1%)

STATISTIKA

Statistika po opštinama

Statistika po biračkim mestim

Opšta statistika za uslovne glasove

Statistika uslovnih glasova po opštinama

Opšta statistika za glasove putem pošte

Statistika glasova putem pošte po opštinama

REZULTATI

Rezultati subjekata po opštinama

Izabrani kandidati po opštinama

Rezultati kandidata po subjektima u redosledu po broju glasova

Rezultati po subjektima po biračkim mestim

Rezultati svih kandidata po opštinama

Rezultati uslovnih glasova političkih subjekata

Rezultati uslovnih glasova kandidata

Rezultati glasova putem pošte političkih subjekata

Rezultati glasova putem pošte kandidata

Izveštaj kandidata koji su dobili mandate nakon pon.prebrojavanja odlukom IPŽP-a

VIDEO SPOTEVI
Kako popuniti glasacki listic
Kako popuniti glasacki listic
Kako popuniti glasacki listic
Kako popuniti glasacki listic
Koraci na birackom mestu
Put glasackih listica
Popunjavanje i dostavljanje glasackih listica
Opšti motivacioni spot
Motivacioni spot za mlade
Motivacioni spot za žene
GIF
Kako se popunjava glasacki listic
Popunjavanje i dostavljanje glasackih listica putem pošte
POSTERI, FLAJERI I BILBORDI
Poster – Promena birackog centra
Poster – Osporavanje i potvrdivanje spiska biraca
Poster – Registraciju za glasanje putem mobilnih ekipa za osobe sa posebnim potrebama
Poster – Registraciju za glasanje putem pošte
Poster – Kako popuniti glasacki listic
Flajer – Kako popuniti glasacki listic
Brosura – Kako popuniti glasacki listic
Bilbord – Kako popuniti glasacki listic
Flajer – Popunjavanje i dostavljanje glasackih listica putem poste
Opština Glasački listić Spisak kandidata
Dečane Preuzmi Preuzmi
Đakovica Preuzmi Preuzmi
Glogovac Preuzmi Preuzmi
Gnjilane Preuzmi Preuzmi
Dragaš Preuzmi Preuzmi
Istok Preuzmi Preuzmi
Kačanik Preuzmi Preuzmi
Klina Preuzmi Preuzmi
Kosovo Polje Preuzmi Preuzmi
Kamenica Preuzmi Preuzmi
Mitrovica Preuzmi Preuzmi
Leposavić Preuzmi Preuzmi
Lipljan Preuzmi Preuzmi
Novo Brdo Preuzmi Preuzmi
Obilić Preuzmi Preuzmi
Orahovac Preuzmi Preuzmi
Pejć Preuzmi Preuzmi
Podujevo Preuzmi Preuzmi
Priština Preuzmi Preuzmi
Prizren Preuzmi Preuzmi
Srbica Preuzmi Preuzmi
Štimlje Preuzmi Preuzmi
Štrpce Preuzmi Preuzmi
Suva Reka Preuzmi Preuzmi
Uroševac Preuzmi Preuzmi
Vitina Preuzmi Preuzmi
Vučitrn Preuzmi Preuzmi
Zubin Potok Preuzmi Preuzmi
Zvečan Preuzmi Preuzmi
Mališevo Preuzmi Preuzmi
Junik Preuzmi Preuzmi
Mamuša Preuzmi Preuzmi
Elez Han Preuzmi Preuzmi
Gračanica Preuzmi Preuzmi
Ranilug Preuzmi Preuzmi
Parteš Preuzmi Preuzmi
Klokot Preuzmi Preuzmi
Severna Mitrovica Preuzmi Preuzmi

Organizacije/Subjekti koji su akreditovani da Posmatraju Izborni Proces

Konačni Izveštaj Misije Evropske Unije za posmatranje Lokalnih Izbore 2017

Preliminarni Izveštaj Misije Evropske Unije za posmatranje Lokalnih Izbore 2017

Demokratija na Delu – Izveštaj o Posmatranju Lokalnih Izbora 2017