CIK je usvojio Strateški plan 2023-2026

26/06/2023

Priština, 26. Jun, 2023 – Centralna izborna komisija je održala svoj dvadeseti sastanak za 2023. godinu, kojim je predsedavao predsedavajući Kreshnik Radoniqi.

Na ovom sastanku, CIK se složio da preduzme neophodne korake za usklađivanje Izbornih pravilnika sa Zakonom o opštim izborima, usvojenim 8. juna 2023. godine od strane Skupštine Republike Kosovo.

U nastavku sastanka, Centralna izborna komisija donela je odluku o usvajanju Strateškog plana za period 2023-2026.

  • Strateški plan CIK-a za period od četiri godine je dokument koji se fokusira na izbore.
  • Ovaj strateški plan predstavlja rezime iskustva CIK-a, niz detaljnih analiza izbornih procesa, preporuke međunarodnih posmatrača sa procenama, sugestijama, kritikama i konkretnim predlozima kao što su Posmatračka misija Evropske unije, Posmatračka misija Ujedinjenje Kraljevine Velike Britanije, posmatračke misije OEBS-a i posmatračke misije domaćih i međunarodnih nevladinih organizacija.
  • Strateški plan CIK-a sadrži: 5 strateških stubova sa 25 strateških ciljeva; 44 strateške akcije; 45 strateških objektiva; 88 strateških aktivnosti i 142 indikatora.
  • Da bi se osigurao uspeh u procesu strateškog planiranja, kao i radi potpunijeg legitimiteta, konsultovani su unutrašnji i spoljni akteri. Kao unutrašnje aktere, radna grupa je konsultovala osoblje CIK-a u centralnoj kancelariji u Prištini, kao i 38 viših opštinskih izbornih službenika iz svake opštine Republike Kosovo. Tokom faze konsultacija sa spoljnim akterima, dokument je poslat na komentare: 2 državne institucije, 19 nevladinih organizacija, 51 političkoj partiji i raznim medijima.

Takođe, na današnjoj sednici, CIK je doneo odluku o usvajanju akcionog plana za sprovođenje preporuka koje je dala Nacionalna Kancelarija Revizije u izveštaju revizije za CIK.