Saopštenje sa 30. sednice CIK

14/11/2023

Priština, 14. Novembar, 2023 – Centralna izborna komisija je održala 30. sastanak za 2023. kojim je predsedavao predsednik Kreshnik Radoniqi.

Na početku sednice, CIK je obavešten od strane Kancelarije za registraciju, potvrđivanje i finansijsku kontrolu političkih subjekata (KRPFKPS) o praćenju izborne skupštine političke stranke Srpska lista, koja je održana 24. oktobra 2023. godine. Kako se navodi u obaveštenju KRPFKPS, predsednika, članova predsedništva i potpredsednike stranke izabralo je 29 prisutnih delegata. Nakon praćenja izborne skupštine i prijema ostalih materijala, Kancelarija je utvrdila da je izbor predsednika političke stranke, predsedništva i potpredsednika u skladu sa Pravilnikom Br.01/2023 o registraciji i radu političkih partija i Statutom političke stranke Srpska lista.

Takođe, CIK je obavešten od KRPFKPS-a da je završen proces revizije godišnjih finansijskih izveštaja političkih partija (2021), kao i revizija funansijskih izveštaja izborne kampanje političkih subjekata za parlamentarne i lokalne izbore (2021). Ovi izvještaji su objavljeni na web stranici CIK-a.

U nastavku sastanka, CIK je razmotrio i usvojio izveštaj o realizaciji Plana rada CIK-a za period januar – septembar 2023. godine.

CIK je razmotrio i  usvojio dokument „Analiza pola i starosti rukovodstva političkih partija za period 2022-2023. Od 42 političke stranke registrovane 2022. godine, koje imaju ukupno 840 članova u rukovodećim strukturama (uključujući i predsednike), njih 649 su muškarci (77,26%) i 191 žena (22,74%). Dok, od 49 političkih partija registrovanih 2023. godine, vodeće strukture imaju ukupno 919 članova (uključujući predsednike), od kojih je 698 muškaraca (75,95%) i 221 žena (24,05%).

U ostalim tačkama dnevnog reda, CIK je razmotrio i usvojio i sledeće izveštaje:

  • Finansijski izveštaj za period januar – septembar 2023. godine;
  • Izveštaj o potpisanim ugovorima za period januar – septembar 2023. godine;
  • Izveštaj o rashodima derivata za period januar – septembar 2023. godine;
  • Izveštaj o nefinansijskoj imovini CIK-a.