Zgjedhjet për Kuvende Komunale 2013

Data e zgjedhjeve: 3 nëntor 2013
Numri i zonave zgjedhore (komunave): 38
Numri i votuesve të regjistruar: 1,792,913
Pjesëmarrja në zgjedhje: 830,371 votues (46.31%)

STATISTIKAT

Statistikat e përgjithshme

Statistikat sipas komunave  

Statistikat sipas vendvotimeve

REZULTATET

Rezultatet e subjekteve sipas komunave

Rezultatet e kandidatëve të zgjedhur sipas subjekteve të renditur sipas numrit të votave

Rezultatet e subjekteve sipas vendvotimeve

Rezultatet e të gjithë kandidatëve sipas komunave

Rezultatet e të gjithë kandidatëve sipas vendvotimeve

Rezultatet e votave me kusht dhe me postë të subjekteve politike

Vendvotimet e përjashtuara nga rezultatet

VIDEOSPOTI
Motivues për të rinjtë
POSTERË, FLETUSHKA, BILLBORD, KARTOLINË
Poster – Ndërrimi i qendrës së votimit
Poster – Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Poster – Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Poster – Si të plotësohet fletëvotimi
Fletushkë – Ndërrimi i qendrës së votimit
Fletushkë – Regjistrimi për votim përmes ekipeve mobile të personave me nevoja të veçanta
Fletushkë – Kundërshtimi dhe konfirmimi i listës votuese
Fletushkë – Si të plotësohet fletëvotimi
Billbord – Si të plotësohet fletëvotimi
Kartolinë – Caktimi i qendrës së votimit
Komuna Fletëvotimi Lista e kandidatëve
Deçan Shkarko Shkarko
Gjakovë Shkarko Shkarko
Gllogoc Shkarko Shkarko
Gjilan Shkarko Shkarko
Dragash Shkarko Shkarko
Istog Shkarko Shkarko
Kaçanik Shkarko Shkarko
Klinë Shkarko Shkarko
Fushë Kosovë Shkarko Shkarko
Kamenicë Shkarko Shkarko
Mitrovicë e Jugut Shkarko Shkarko
Leposaviç Shkarko Shkarko
Lipjan Shkarko Shkarko
Novobërdë Shkarko Shkarko
Obiliq Shkarko Shkarko
Rahovec Shkarko Shkarko
Pejë Shkarko Shkarko
Podujevë Shkarko Shkarko
Prishtinë Shkarko Shkarko
Prizren Shkarko Shkarko
Skenderaj Shkarko Shkarko
Shtime Shkarko Shkarko
Shtërpcë Shkarko Shkarko
Suharekë Shkarko Shkarko
Ferizaj Shkarko Shkarko
Viti Shkarko Shkarko
Vushtrri Shkarko Shkarko
Zubin Potok Shkarko Shkarko
Zveçan Shkarko Shkarko
Malishevë Shkarko Shkarko
Junik Shkarko Shkarko
Mamushë Shkarko Shkarko
Hani i Elezit Shkarko Shkarko
Graçanicë Shkarko Shkarko
Ranillug Shkarko Shkarko
Partesh Shkarko Shkarko
Kllokot Shkarko Shkarko
Mitrovicë e Veriut Shkarko Shkarko

Organizatat/Subjektet që janë Akredituar për të Vëzhguar Procesin Zgjedhor

Raporti përfundimtar i Misionit Vëzhgues të Zgjedhjeve nga Bashkimi Evropian për Zgjedhjet Lokale 2013

ENEMO EOM – Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Lokale 2013 (versioni në gjuhën angleze)

Demokracia në Veprim – Raporti i Vëzhgimit të Zgjedhjeve Lokale 2013

Institucioni i Avokatit të Popullit – Raporti nga vëzhgimi i Zgjedhjeve Lokale të vitit 2013