main-bg

Period za Usluge Birača

Počinje 20. Maja i završava se 28. Maja 2017 Centralna Izborna Komisija Republike Kosovo, se priprema za organizovanje Prevremenih Izbora za Skupštinu Republike Kosovo koji će se održati, 11 juna 2017.

OPIS

Objektiv programa za Usluge Biraca za Prevremene Izbore za Skupštinu Republike Kosova 2017 je da pruži opšte informacije za birace kao u nastavku:

·  Ko ispunjava uslove za glasanje?

·  Gde ce glasati?

·  Kako/ gde se registruju vaši  najnoviji podaci ?

Registracija biraca koji žive na Kosovu je proces koji se zasniva na Centralnom Civilnom Registru Ministarstva Unutrašnjih Poslova. To podrazumeva da nakon uspešne registracije odredene osobe u civilnom registru on/ona automatski ce biti registrovana u Birackom Spisku.

U okviru priprema za dan izbora, Divizija za Usluge Biraca koja deluje u okviru Sekretarijata CIK-a, c´e odraditi jednu aktivnost automatski ce odrediti lokaciju za glasanje biraca u P-kodova i UD-kodova biraca. Ova registracija kao i funkcionisanje Birackih Centara u suštini formiraju biracke spiskove za dan izbora.

Program za informisanje biraca je razvijen na taj nacin da omoguci da  funkcionisanje birackih centara bude na raspolaganju biracima koji ispunjavaju uslove za glasanje.Medutim posebna pažnja c´e biti posvec´ena sledec´im kategorijama:

·  Novo registrovani biraci

·  Civilno registrovani biraci koji su promenili svoje adrese u civilnom registru od prethodnih izbora.

·  Biraci koji su odredeni u novim birackim centrima kao posledica formiranja novih birackih centara.

Program c´e koristiti dve metode za promenu birackih centara da bi se obuhvatile promene koje zahtevaju biraci, kao što su:

·  Promena Birackog Centra preko Obrasca za prijavljivanje i njihovo podnošenje na razmatranje i usvajanje u Kancelarijama OIK-a.

·  Promena Birackog Centra preko online aplikacija za promenu birackog centra je postavljena na web-stranici Centralne Izborne Komisije.

METODE

Razlicite kategorije biraca c´e biti obavešteni o njihovoj lokaciji za glasanje putem korišcenja navedenih  metoda.

Direktno u kancelariji OIK-a

Svaki birac koji ima pravo glasa moc´i c´e da proveri svoje podatke u kancelariji OIK. Svaka kancelarija OIK-a c´e imati mogucnost da preko interneta pristupi mehanizmu za istraživanja o sveobuhvatnog spiska biraca iz celog Kosova

Mehanizam za istraživanje birackog spiska ce biti postavljen na web-stranici CIK-a koji ce omoguciti brzo istraživanje. Istražni mehanizam birackog spiska sadržace podatke za sve registrovane birace koji ispunjavaju uslove za glasanje, registrovani u civilni registar.

Rezime zadataka koji treba da se izvrše u kancelarijama OIK-a:

1.  Objavljivanje Preliminarnog Spiska Biraca na  svakom birackom centru i na drugim lokacijama po potrebi.

2.  Pružiti informacije o svim registrovanim biracima koji ispunjavaju uslove za glasanje, u vezi sa njihovim detaljima glasanja proveravajuci:

·  Podtake preko mehanizma za istraživanje.

3.  Popunjavanje Obrasca za Promenu Birackog Centra  u slucaju kada birac želi da promeni svoj biracki centar za jedan  od ovih razloga: velike udaljenosti  od birackog centra, ocigledne greške u bazama podataka, odredeno mesto pruža više od  jednog birackog centra itd.

4.  Upucuje birace koji su se raselili (promenili mesto boravka), da posete Opštinski centar Civilnog Registra (OCCR).  Jedinica  

5.  Omogucava biracu da podnese zahtev ili prigovor u vezi sa uslugama koje se pružaju.

Internet

Svi registrovani biraci koji ispunjavaju uslove za glasanje ce imati mogucnost da kontrolišu na internet detalje u vezi sa njihovom lokacijom za glasanje na web-stranici CIK-a za Izbore.

Ogranicena verzija mehanizma za istraživanje birackog spiska ce biti na raspolaganje na ovoj adresi.

Adresa web-stranice za izbore u Republici Kosovo:

www.kqz-ks.org