main-bg

Glasanje unutar Kosova

Svaki gradanin registrovan u Glavnom Civilnom Registru a koji je navršio 18 godina 

i straiji, ima pravo da glasa na Izborima. Centralna Izborna Komisija odreduje i 

raspodeljuje birace po birackim centrima na osnovu podataka u vezi sa njihovim 

prebivalištima. 

CIK održava Biracki Spisak i osigurava da Biracki Spisak bude tacan i ažuriran i isti 

sadrži:

a) najnoviji izvod dostupan iz Glavnog Civilnog Registra svih biraca sa pravom glasa 

koji su registrovani kao gradani Kosova u skladu sa Zakonom o Državnosti;

b) sve birace sa pravom glasa van Kosova koji su se uspešno prijavili za glasanja van 

Kosova.

Biracki Spisak stoji na raspolaganju kako bi se omogucilo gradanima lakši pristup istom 

kako je i predvideno izbornim pravilima CIK-a. U skladu sa pravilima i procedurama 

CIK-a, gradani sa pravom glasa mogu da ospore ili potvrde Biracki Spisak, zahtevaju 

promenu birackog centra unutar iste opštine, zahtevaju posebne usluge kao biraci sa 

posebnim potrebama i posebnim okolnostima itd.