main-bg

Aktivitetet kryesore për Zgjedhjet për Kuvendin e Kosovës 2017

DATA

AKTIVITETET KRYESORE

REFERIMI LIGJOR

SHËNIM

12 maj 2017

Pranimi i Ekstraktit të parë të Regjistrit Civil nga Agjencia e Regjistrimit Civil

Rregulla 02/2013,

Neni 3.3

Vendimi i KQZ-së 436/ 2017

11-18 maj 2017

Nominimi dhe Emërimi i Komisioneve Komunale të Zgjedhjeve

Neni 67 i LZP-së

Vendimi i KQZ-së 436/ 2017

11-15 maj 2017

KQZ-ja të vendosë për kufizimet e shpenzimeve për subjektet politike

Neni 39 i LZP-ë

Vendimi i KQZ-së 436/ 2017

11-19 maj 2017

Periudha e aplikimit për certifikim te Subjekteve Politike

Neni 15.2 LZP-së

Vendimi i KQZ-së 436/ 2017

15-22 maj 2017

Periudha e regjistrimit për votimin jashtë Kosovës

Neni 97 LZP-së

Rregulla nr. 03/2013

Vendimi i KQZ-së 436/ 2017

20-28 maj 2017

Periudha e shërbimit të votuesve

Rregulla nr. 17/2013

Vendimi i KQZ-së 436/ 2017

25-28 maj 2017

Afati i për regjistrim për votimin me nevoja të veçanta

Neni 99.1 LZP-së

Rregulla nr. 04/2013

Vendimi i KQZ-së 436/ 2017

25-28 maj 2017

Periudha e kundërshtimit dhe e konfirmimit 

Neni 8.1 i LZP-së

Rregulla nr. 02/2013

Vendimi i KQZ-së 436/ 2017

25 maj - 9 qershor 2017

Periudha e Votimi jashtë Kosovës

Rregulla nr. 03/2013

Vendimi i KQZ-së 436/ 2017

1 qershor 2017

Certifikimi i listës së votuesve 

Neni 8.6 i LZP-së

Vendimi i KQZ-së 436/ 2017

27 maj 2017

Tërheqja e shortit të renditjes së subjekteve politike në fletëvotim

Neni 24.1 LZP-së

Vendimi i KQZ-së 436/ 2017

27-29 maj 2017

Afati  për emërimin e këshillave të vendvotimeve

Neni 77 LZP-së

Vendimi i KQZ-së 436/ 2017

15 maj 2014

Publikimi i listës se Qendrave të votimit

Neni 83.1 LZP-së

Vendimi i KQZ-së 436/ 2017

31 maj  - 9 qershor 2017

Periudha e fushatës së zgjedhjeve për subjektet politike

Neni 44 LZP-së

Vendimi i KQZ-së 436/ 2017

13 maj - 4 qershor 2017

Afati për paraqitjen e kërkesave për akreditim

Neni 54.5 LZP-së

Vendimi i KQZ-së 436/ 2017

11 maj –  6 qershor 2017

Afati për akreditim te vëzhguesve te organizatave

Neni 54.3 LZP-së

Vendimi i KQZ-së 436/ 2017

11 qershor 2017

DITA E ZGJEDHJEVE

Vendimi i Presidentit

26 korrik 2017

Dorëzimi i Raportit financiare të fushatës

Rregulla nr. 12/2013

45 ditë pas ditës se zgjedhjeve